Özet

Bu çalışmada, felsefi bir mesele olarak insanoğlunu tarihi boyunca meşgul etmiş mutluluk kavramının bireysel yönü ile işletme örgütlerinde yer alan iş görenlerin bireysel performansı arasında doğrusal bir ilişkinin bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, Türk Hava Yolları’nın beyaz yakalı çalışanları arasında Fordy Duygu Ölçeri kullanılarak anket yapılmış, sonuçlar söz konusu iş görenlerin birinci amirleri tarafından verilen bireysel performans puanları ile karşılaştırılmıştır. İlişkinin varlığını sorgulamak amacıyla frekans ve Ki-kare analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak her ne kadar bireysel mutluluk ile iş gören performansı arasında bir ilişkiden söz edilebilse de bunu bilimsel kabul etmek mümkün değildir. Çünkü algısal bir değişken olarak mutluluk kavramı ancak genişletilmiş bir soru seti ölçülmelidir.