Özet

Belediyeler, hizmet bölgelerindeki vatandaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını anlayıp bu ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye çalışmalıdır. Bu çalışmada, Yalova Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden, Yalova’da yaşayan vatandaşların memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Memnuniyetin, demografik özelliklere ve ikamet edilen mahalleye göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Araştırma için yüzyüze görüşme ve internet aracılığıyla anket uygulaması yapılmıştır. Anket soruları, literatürden faydalanılarak Yalova Belediyesi hizmetlerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 402 vatandaşa anket uygulanmıştır. Ankette belediyenin sunduğu 10 hizmet türü için likert ölçeği kullanıarak memnuniyet ölçülmüştür. Toplanan veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Analizler sonucu Yalova halkının belediye hizmetlerinden orta derecede memnun olduğunu göstermektedir. Bazı hizmet türlerinde memnuniyet düzeylerinin cinsiyet, yaş ve mesleğe göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. İkamet edilen mahalleye göre ise temizlik ve denetim hizmetlerinde memnuniyet farklılıkları vardır. Memnuniyet düzeyinin artması için hizmetler planlanırken, bu farklılıkların dikkate alınması, ayrıca ortalama altında kalan hizmetler konusunda belediye tarafından çalışmalar yapılmaı önerilmiştir.