Özet

Bu araştırmanın amacı, Bursa il merkezini ziyaret eden turistlerin motivasyonlarının ve tatil yapmaya yönelik ilgilenim düzeylerinin tatil deneyiminden algıladıkları değer üzerindeki olası etkilerini tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için, Bursa il merkezinde yer alan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan yerli turistler arasından seçilen 400 kişi üzerinde anket yöntemiyle bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, itici motivasyonel faktörlerden kaçış ve sosyalleşme boyutunun ilgilenim üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Buna ek olarak, motivasyonel faktörlerden rahatlama boyutunun ve ilgilenimin algılanan değer üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.