RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT EXCHANGE

Main Article Content

Bayram COŞKUN

Abstract

Although 1936 Labor Act anticipates the establishment of an employment agency in Turkey and it defines its functions, a public organization to succeed employment services was established in 1946 under the name of the “Labor-employment Exchange (İş ve İşçi Bulma Kurumu -İİBK). After carrying out the organization of İİBK, besides fulfilling the duties stipulated by the legislation, it also operated extensively with the transporting of workers abroad in the 1960s and 70s. In the 1980s and 1990s, the economic system in Turkey and the changing market conditions have started to make the services of İİBK on the employment market inadequate. Therefore, studies have been initiated both inside and outside the institution to restructure the İİBK. These studies have resulted in the transformation of the İİBK to the Turkish Employment Agency in 2000. Thus, İİBK has become a public organization that can produce employment services suitable for today's needs. It can be said that "Reconstruction Project of İİBK", which is carried out with the German Employment Agency (Bundesanstalt für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit), and "Employment and Education Project" carried out with the financial support of the World Bank have made significant contribution to the restructuring of the İİBK.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
COŞKUN, B. (2018). RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT EXCHANGE. TURKISH JOURNAL OF MARKETING, 2(3), 125-155. https://doi.org/10.30685/tujom.v2i3.23
Section
Articles

References

Akpınar, Aişe-Hakan Ercan (2001), Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu Türkiye, Avrupa Eğitim Vakfı-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara-2002
Alper, Yusuf (2003), “İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan Türkiye İş Kurumu'na”, http://www.isguc.org/arc_ view.php?ex=165, 25. 7. 2003
Alper, Yusuf (2000), “Kanun Hükmünde Kararnamelerle Sosyal Güvenlik Reformu” İşveren, Kasım
Altan, Ömer Zühtü (1998), “Türkiye’de Tek Parti Yönetimi Döneminde (1923-1950) Kurulan Hükümetlerin Programlarında Sosyal Politikaların Yeri”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XIV Sayı: 1-2
Ateşoğulları, Kamil (1997), Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye Petrol-İşYayın-44, İstanbul.
Ayhan, Abdurrahman (2002), “4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Sigortasının Önemi, Yaralanma Koşulları ve Sağlanan Yardımlar”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7 Bahar
Ayhan, Abdurrahman (1995), İşsizlik Sigortası ve Türkiye’de Uygulama Olanağı, Muğla
Başterzi, Süleyman – Mehmet Ali Şuğle (1999), İstihdam ve Danışmanlık Hizmetlerinin Hukuksal ve Toplumsal Yönleri, Ankara Üniversitesi S. B. F. – İİBK Genel Müdürlüğü, Ankara
Centel, Tankut (1999), “İşsizlik Sigortası Kanunu’na İlişkin Genel Değerlendirme”, Mercek, Yıl: 4, Sayı: 16, Ekim
Coşkun, Bayram (2003), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 1990’lı Yıllardaki Gelişmeler ve İŞKUR Örneğinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, yayımlanmamış doktora tezi, Ankara
Çelik, Nuri (1996), İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 13. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul
Çelikoğlu, İlyas (2003), “Bir Sosyal Sigorta Programı Olarak İşsizlik Sigortası”, http://www.mukder.org.tr /17ic.htm, 31. 7. 2003
Düren, Zeynep (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yönetim Dizisi, İstanbul
Ekin, Nusret (1989), Endüstri İlişkileri, İşletme Fakültesi Yayın No: 208, İstanbul
Erdut, Zeki (2003), “İşgücü Piyasasında Yeniden Yapılanma: İşkur ve Özel İstihdam Büroları”, İşveren Dergisi, Nisan 2000, http://www.tisk.org.tr/isvederg/nisan2000/isgucupi.htm, 3. 6. 2003
Fırat, Zerrin Yöney (2001), “İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı Ve Özel İstihdam Büroları” İş,Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 3 Sayı 1, 2001, www.isgüc.org.tr
Fırat, Zerrin Yöney, “İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan İŞKUR’a -İşe Yerleştirme Hizmetleri-“, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=160
Fişek, Gürhan – Şerife Türcan Özsuca – M. Ali Şuğle (1998), Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996, Sosyal Sigortalar Kurumu Yayın No: 598-Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ankara
Gülmez, Mesut (1991), Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), TODAİE Yayınları, No: 236, Ankara
Gülmez, Mesut (1983), “Amele Teali Cemiyetinin 1927 İş Yasası Tasarısına Karşı Hazırladığı ‘İşçi Layihası’”, Amme İdaresi Dergisi, C: 16, Sayı: 2, Haziran
Mesut Gülmez (1985), “1932 İş Yasası Tasarısı ve İzmir İşçilerinin Görüş ve Dilekleri”, Amme İdaresi Dergisi, C: 18, S: 1, Mart
Güzel, Ali (1997), “ILO Normlarının İç Hukuka Etkisi ve Türk İş Hukukunun Gelişmesine Katkısı”, ILO Normları ve Türk İş Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 20. Kuruluş yılı Kutlama Semineri, Kamu-İş, Ankara
Hekimler, Alpay (2003), “Federal Almanya’da İşgücü Piyasasının Yeniden Yapılandırılması ve İşlerlik Kazandırılması Yönünde Reform Hareketleri”, Mercek, Nisan
İstihdam Durum Raporu (Taslak), http://www.iskur.gov.tr/mydocu/ istihdamdurumraporu/EBS-24.02.03.htm, 29. 7. 2003)
İstihdam ve Eğitim Projesi (1993), Dünya Bakası tarafından hazırlanan rapor, İİBK Genel Müdürlüğü, Ankara
“İstihdam ve Eğitim Projesi” (yazar yok) (1994), İstihdam Dergisi, İİBK Yayını, Sayı: 16, Mayıs s. 19; İstihdam ve Eğitim Projesi, İş ve İşçi Bulma Kurumu Yayın No: 279, Ankara- 1993
İstihdamda 25 Yıl (15 Mart 1946-15 Mart 1971) (1971), İş ve İşçi Bulma Kurumunun 25. Hizmet Yılı Armağanı, Ayyıldız Matbaası, Ankara
İş ve İşçi Bulma Hizmetleri (1982), Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Yayın No: 148, Ankara
İşgücü Piyasalarının Etkinliğinin Arttırılmasında Özel İstihdam Kurumlarının ve Esnek Çalışma Biçimlerinin Rolü (2002), TEİD-TÜSİAD Yayın No: T/2002-10328, İstanbul-2002, s. 22.
İŞKUR’da Yeniden Yapılanma, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara
4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi (2003), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 234, Ankara
Kapar, Recep (2003), Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, D. E. Ü. S. B. E. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yayımlanmamış doktora tezi, İzmir
Okur, Ali Rıza (2002),” İŞKUR’un Hukuki Durumu”, İşveren Dergisi, Şubat
Özkan, Emin (1997), “Özel İstihdam Büroları”, Mercek, Nisan
Petrol İş Dergisi (2000), Ağustos
Pirler, Bülent (2000), “İşsizlik Sigortası Yürürlüğe Girerken”, İşveren Dergisi, Mayıs
Sayın, Ali Kemal (2002), Emek Piyasasında Aracılık ve Özel İstihdam Büroları, Türkiye İş Kurumu Yayın No: 324, Ankara
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2000), DPT yayını: 2507-ÖİK:527, Ankara
Şen, Murat (2003), Türkiye Cumhuriyeti’nin Onayladığı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Çok Taraflı Ulusla arası Sözleşmeler, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını No: 41, Ankara
Şenses, Fikret (2003), “Neoliberal Ekonomi Politikaları, İşgücü Piyasaları ve İstihdam” , Küreselleşme Koşullarında Kapitalizm ve Sendikal Hareket, Petrol-İş Yayın: 85, İstanbul- s. 149
Tatlıdil, Hüseyin – Yüksel Kavak (1991), Türk İş Dünyasının İş ve İşçi Bulma Kurumundan Beklentileri, Ankara
Tezmen, Naim – Tahsin Atakan (1965), İzahlı-İçtihatlı İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Külliyatı, Yeni Üniversite Kitabevi, İstanbul
Tuncay, A. Can (2002), “Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Türkiye İş Kurumunun Hukuki Durumu”, Çimento İşveren, Sayı: 2 Cilt: 16, Mart
“Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Hizmetlerinin Çağdaş Bir Yapıya Kavuşturulması ve Özel İstihdam Büroları” (yazar yok) (2000), İşveren Dergisi, Nisan
Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu, http://www.iskur.gov.tr/mydocu/yurtdisi/ bolum7/bolum7.htm, 15. 7. 2003
Umutlu, Ramazan (1996), İş ve İşçi bulma Kurumunun Yeniden Yapılanmasında Yönetim ve Personel Sorunları, TODAİE Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Yeniden Yapılanma ve Yeni Atılımlar (2001), T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara
Zaim, Sabahaddin (1997), Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul
2001 Yılı Çalışma Raporu (2002), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yayın No: 321, Ankara
4 Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı Resmi Gazete
4857 sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi (2003), TİSK Yayın No: 234, Ankara
Web Siteleri
http://europa.eu.int
http//ekutup.dpt.gov.tr
http://www.arbeitsamt.de
http://www.basbakanlik.gov.tr
http://www.die.gov.tr
http://www.iskur.gov.tr
http://www.isguc.org
http://www.esm.org.tr
http://www.kssgm.gov.tr
http://www.mmo.org.tr
http://www.oecd.org
http://www.arbeitsagentur.de