Abstract

Günümüzde tüketimin artmasıyla birlikte, tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri de zamana bağlı olarak artış göstermektedir. Bunların yanı sıra tüketiciler artık temel ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmamakta, medyanın tüketim baskısı ile birlikte daha çok plansız satın alma davranışı eğiliminde olmaktadır. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin plansız satın alma davranışlarının demografik özelliklere göre farklılıklarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bir anket formu İstanbul Sancaktepe ilçesinde kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 350 kişi üzerinde uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Cinsiyet, medeni durum ve yaş gruplarına göre plansız satın alma davranışlarında anlamlı farklılar olduğu belirlenmiştir.