Abstract

Bu çalışmanın amacı hedonik ve faydacı tüketimin alışveriş alışkanlığının tüketicinin kuşağına bağlı olup olmadığını incelemektir. Tüketici davranışları kişilerin yaşadığı veya yetiştiği bölge, ekonomik durumu, sosyal çevresi, temel ihtiyaçları ya da moda gibi faktörlere göre değiştiği gibi yaş grubuna göre de değişmektedir. Faydacı tüketim de tüketiciler ürün, hizmet veya düşüncenin işlevsel somut özelliklerine odaklanırlar. Hedonik tüketimde ise tüketiciler ürün, hizmet veya düşüncenin oluşturmuş olduğu prestij, saygı görmek, beğenilmek gibi duygulara odaklanmaktadır. Araştırma da X ve Y kuşağına göre tüketicilerin hedonik ve faydacı tüketim davranışları incelenmekle birlikte arasında farklılık ortaya konacaktır. X kuşağı diye adlandırılan kuşak 1965-1980 tarihleri arasında doğanları kapsarken, Y kuşağı 1981-2000 yılları arasında doğanları kapsamaktadır. Bu iki kuşaktan sonra gelen Z kuşağı incelemeye alınmayacaktır. Araştırma Kastamonu ilinde yürütülmüş ve Kastamonu’da ikamet eden X ve Y kuşağı tüketicilere 8 adet demografik ve 20 adet 5’li likert ölçeği kullanılan sorular içeren 250 anket dağıtılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 programı ile gerekli analizlere tabi tutulmuş ve bulgular elde edilmiştir.