Abstract

Günümüzde, pazar bölümlendirme ve hedef pazar stratejilerinin belirlenmesi işletmelerin yerine getirmesi gereken en önemli faaliyetleri arasında yer aldığı görülmektedir. Bu sayede işletmelerin hedef kitleye ulaşmasının önü açılırken aynı zamanda stratejik pazarlama hedeflerinin belirlenmesi de kolaylaşacaktır. Son dönemde konaklama işletmelerinin pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi uygulamasını amaç ve hedeflerine ulaşabilmek adına önemsediği görülmektedir. Bu düşünceden hareketle oluşturulan araştırma, Samsun ilinde bulunan beş yıldızlı otellerin pazar bölümlendirme yapıp yapmadıkları eğer yapıyorlarsa nelere dikkat ettiklerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Samsun ilinde bulunan ve araştırmada yer almayı kabul eden beş yıldızlı otel işletmelerinin hedef pazar seçim stratejilerine kısmen önem verdiği görülmekle beraber, cevaplayıcıların hedef pazar seçimi stratejilerini uygulama çabası içinde olduğu sonucuna varılmıştır.