Özet

Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin gönüllü sade yaşam tarzları, alışveriş motivasyonları ve marka deneyimleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu amacı karşılayabilmek için nicel araştırma yaklaşımı esas alınarak, alan araştırması çerçevesinde Mersin kentinde yaşayan tüketicilerden amaca uygun oluşturulan bir anket yoluyla kolayda örneklemeye göre veri toplanmıştır. Veriler, faktör analizi, pearson korelasyon testi ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) gibi istatistiki teknikler yoluyla analiz edilmiştir. Analiz sonucu, tüketicilerin gönüllü sade yaşam tarzlarının ihtiyatlı alışveriş tutumu ve sade ürün tercihi ve gönüllü sade yaşama arzusu olmak üzere iki alt boyutta ele alınabileceği belirlenmiştir. Sonuçlar, gönüllü sade yaşam tarzının ihtiyatlı alışveriş tutumu ve sade ürün tercihi alt boyutunun, alışveriş motivasyonu ve marka deneyimi alt boyutları ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçların kavramsal olarak alanyazına ve uygulamaya önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir.