Abstract

Bu çalışma ile film pazarlama uygulamalarının tüketicilerin film tercihi üzerindeki etkisi ve izleyicilerin bu tercih sonucundaki tatmin boyutunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Karabük ve Ankara illerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Literatürden elde edilen kuramsal bilgiler ışığında gerçekleştirilen bu alan araştırması 2012 yılı Mart ve Nisan aylarında Fetih 1453 filmi izleyicileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan 420 adet anketten, kullanılabilir durumda olan 352 adedi çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Analizler SPSS 18 paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde Yüzde Analizi, Mertebeli Dereceleme ve Çoklu Varyans Analizi (Manova) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre film tercihini en çok etkileyen pazarlama uygulamaları; televizyon reklamları, arkadaş tavsiyesi, fragmanlar ve internet reklamları olarak belirlenmiştir. İzleyicilerin Fetih 1453 filmi ile ilgili beklentilerinin karşılanma düzeylerinin ise izleyicilerin birtakım demografik özellikleri ve tercih ettikleri yapım türlerine göre değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.