Vol. 2 No. 1 (2017): Turkish Journal of Marketing
Articles

EVALUATION OF THE TOURISM POTENTIAL OF YOZGAT IN THE SCOPE OF CITY MARKETING AND BRANDING AND SUGGESTIONS

Ramazan KURTOĞLU
Bozok University

Published 11/08/2017

Keywords

 • Pazarlama,
 • Turizm,
 • Marka,
 • Å?ehir Pazarlaması,
 • Yozgat
 • Marketing,
 • Tourism,
 • Brand,
 • City Marketing,
 • Yozgat

How to Cite

KURTOĞLU, R. (2017). EVALUATION OF THE TOURISM POTENTIAL OF YOZGAT IN THE SCOPE OF CITY MARKETING AND BRANDING AND SUGGESTIONS. Turkish Journal of Marketing, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.30685/tujom.v2i1.18

Abstract

Tourism is one of the tools that play an important role not only in the countries but also in the development of the cities. Cities are looking for ways to develop different methods and different strategies to attract more tourists in an increasingly competitive environment. One of the important tools that will help the city to attract more tourists is city marketing. City marketing can be described as the introduction of the values that the city possesses by using marketing methods and tools, considering it as a product. It may be possible to increase the brand recognition and attractiveness of the city and thus attract more tourists by making it a city brand through city marketing and increasing the brand image. The aim of this study is to evaluate the tourism potential of Yozgat province within the scope of city marketing and branding and to present the current situation and to make proposals for Yozgat province from other examples in the world and our country. In this context, after literature survey was conducted and information about city marketing, brand city creation and sample cities was presented, the potential that Yozgat province has as a touristic product has been examined and suggested. It is considered that the study will contribute to increasing the tourism potential of Yozgat Province.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akdoğan, Ş., Akkuş Karkın G., (2010). Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmalı Kongresi, Nevşehir, 540-556.
 2. Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması ?Şehirlerin Markalaşması?, Selçuk İletişim Dergisi, 4 (4), Konya, 143-155.
 3. Altunışık R., Özdemir Ş., Torlak Ö., (2006). Modern Pazarlama, 4. Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.
 4. Ar A.A., (2004).Marka ve Marka Stratejileri, Detay Yayıncılık, Ankara.
 5. Avcılar, M.Y., Kara E., (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi, Journal of Social Sciences and Humanities Researches, Spring, 34, 76-94.
 6. Aydın, E. (2015). Gastronomi Turizminin Şehir Markalaşmasına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD, Afyon.
 7. Balencourt A., Zafra A.C. (2012). City Marketing: How to promote a city? The case of Umeå, Master Thesis, Umeå Univetsity, School of Business, Umeå, Sweden.
 8. Başpınar, O., (2015). Şehir Markalaşması ve Ankara Örneği, Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığı, Ankara.
 9. Cevher, E., (2012). Kentsel Markalaşma Süreci: Antalya Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 105-115.
 10. Demirdöğen, S. (2009). Şehir Markası Oluşturma ve Şehir Markası Bileşenlerinin İncelenmesi: Erzincan İli Üzerine Bir Saha Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Erzurum.
 11. Dinçer, Ö., (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 12. Giritlioğlu İ., Avcıkurt C., (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye?deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (4), Adıyaman, 74-89.
 13. Göret Özdemir A., (2013). Şehir Varlıklarının Şehir Pazarlamasındaki Önemi: Alanya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD, Antalya.
 14. Hacıhasanolu O., Hacıhasanoğlu I.,(1995). Mimari ve Kentsel Kimlik-Venedik Örneği, Yapı-Kültür, 158, 46-50.
 15. Hacıoğlu, H.A., (2013). Şehir Pazarlaması ve Şehir Markalaşması Çerçevesinde Şehir İmaj Algısının Ölçümü: Eskişehir?de Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Kütahya.
 16. Hem L.E., Iversen N. M., (2004). How to Develop a Destination Brand Logo: A Qualitative and Quantitative Approach, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 4 (2), 83-106.
 17. İlgüner, M., (2006). Türkiye?de Marka Yaratma ve Yaşatmanın Altın Kuralları, Rota Yayıncılık, İstanbul.
 18. İsen, İ., (2013). Bir Şehrin Markalaşması ve Şehir Pazarlaması Açısından İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Niğde.
 19. Kavaratzis M., (2004), From City Marketing to City Branding: Towards A Theoretical Framework for Developing City Brands, Place Branding, 1 (1), 58-73.
 20. Kavaratzis, M., Ashworth G., (2008). Place marketing: how did we get here and where are we going?, Journal of Place Management and Development, 1, (2), 150-165.
 21. Kotler, P., Arstrong G., (1997). Marketing: An Introduction, Fourth Edition, Prentice-Hall , New Jersey.
 22. ORAN, Yozgat İli İmalat Sanayi Raporu.
 23. Öztürk, N., (2010). Marka Yönetimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 24. Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya?daki ve Türkiye?deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 10 (1-2), 231-258.
 25. Rainisto S.K., (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States, Doctoral Dissertation, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Helsinki.
 26. Seisdedos, G., Vaggione, P., (2005). The City Branding Processes: the case of Madrid, 41st ISoCaRP Congress, 1-10.
 27. Tanıtım Kitapçığı, (2007). Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 28. Yarar, A.E. (2010). Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Konya ve Mevlâna Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Konya.
 29. Zeren, E. H., (2012). Kent Markalaşması Sürecinde İç Girişimcilik Faktörü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 95-104.
 30. Zorlu, T., Aydıntan, E., Engin, E., (2010). Kent Kimliği: Tanjant ve Karadeniz Sahil Yollarının Trabzon Kent Kimliğine Etkileri, Mimarlık Dergisi, 352,
 31. http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=366&RecID=2331.
 32. http://cehirliklalesi.blogspot.com.tr/, Erişim Tarihi:29.03.2017.
 33. http://termalrehber.com/yozgat-ili-sifali-sulari-ve-kaplicalari/, Erişim Tarihi:29.03.2017.
 34. http://www.bozokyildizi.org/v1/index.asp?sayfa=6 , Erişim Tarihi: 28.03.2017.
 35. http://www.kumbetova.com/konu-yozgatli-unlu-guresciler-kimler.html, Erişim Tarihi:31.03.2017.
 36. http://www.yozgat.bel.tr/icerik/40/31/tarihce.aspx Erişim Tarihi: 28.03.2017.
 37. http://www.yozgatkulturturizm.gov.tr, Erişim Tarihi: 28.03.2017.
 38. https://inspirationalgeek.wordpress.com/2015/09/25/dubai-logo/, Erişim Tarihi: 28.03.2017.
 39. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yozgat_(il), Erişim Tarihi: 28.03.2017.
 40. https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx, Erişim Tarihi: 20.03.2017.