Özet

Pazarlama karması ile ilgili farklı alanlarda pek çok çalışma yapılmasına rağmen, (P. Yasanallah ,v.d., 2012; ‎Thomas, 2010; Gandolfo, v.d.. ,2009) hiç kimse pazarlama karmasının siyasi değişimlerle olan ilişkisini incelememiştir.  Bu çalışmanın amacı çokuluslu şirketlerin karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların Mısır Devriminden sonra pazarlama karmasına olan etkilerini araştırmaktır. Bu araştırmanın yapılabilmesi için incelenen şirketten 110 yönetici ve uzmanın katıldığı bir saha çalışması yapılmış ve katılımcılara çokuluslu şirketlerin karşılaştıkları zorluklar ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Çokuluslu şirketlerin karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların pazarlama karmasına olan etkileri arasında olumlu ve istatistiki olarak önemli bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Sonuç olarak, çokuluslu şirketler pazarlama stratejilerini yatırım yaptıkları her ülkedeki siyasi, ekonomik, yasal değişikliklere ve rejime göre değiştirmelidir.