Vol. 1 No. 3 (2016): Turkish Journal of Marketing
Articles

EVALUATION ON PRICE MIX IN TOURISM INDUSTRY

Burak ATASOY
Erciyes University

Published 08/25/2017

Keywords

 • Turizmde Fiyatlandırma,
 • Fiyat Politikaları,
 • Fiyat Bileşeni
 • Pricing in Tourism,
 • Price Policies,
 • Price Mix

How to Cite

ATASOY, B. (2017). EVALUATION ON PRICE MIX IN TOURISM INDUSTRY. Turkish Journal of Marketing, 1(3), 120–137. https://doi.org/10.30685/tujom.v1i3.13

Abstract

In the 20th century, tourism has been one of the most fast growing industries as a result of some factors such as development in communication channels and phanomenon at globalisation. This increase in tourism demand affected directly the supply served in tourism establishments. The theme of this study in investigating the tourism products in terms of price mix. Aforementioned products includes the pyhsical products that are presented to consumels by tourism establishments and all of the services. The aim of this study is contributing to the theoritical aspect of the subject by investigating pricing methods and policies of tourism establishmens as well as the factors that are influentae in pricing process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Acar, N., Güllü, K., & Karamustafa, K. (2012). ?Promotional Activities in Hotels: Applications in the Turkey's Region of Cappadocia?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1027-1036.
 2. Akkılıç, M. E. (2003). ?Turizm Pazarlamasında Faydalar ve Bir Turist Tatmin Modeli Önerisi?. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 211-232.
 3. Bahar, O. ve M. Kozak. (2005). ?Türkiye Turizminin Akdeniz Ülkeleri İle Rekabet Gücü Açısından Karşılaştırılması?. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (2), 139-152.
 4. Biçici, F. (2014). ?Psikolojik Fiyatlama Stratejisi Olarak Restoranlarda Kalanlı ve Yuvarlama Fiyat Uygulamalarıyla İlgili Yabancı Turist Algılamaları?. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5 (1), 99-123.
 5. Coşar, Y. (2008). ?Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma?. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 45-56.
 6. Doğan, Ö,. M. Marangoz, ve, M. Topoyan. (2003). ?İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama?. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 117?121.
 7. Ekici, A. (2014). ?Eskişehir?in Bir Destinasyon Olarak Pazarlanmasında Hamamların Rolü?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 8. Giritlioğlu, İ. ve C. Avcıkurt. (2010). ?Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye?deki Şehirler Üzerine Öneriler.?. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4).
 9. Güler, S. (2007). ?Yiyecek ve İçecek İşletmeleri İçin Rekabet Avantajı Yaratacak Stratejik Seçenekler?. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18 (1), 101-104.
 10. İlban, M. O. (2007). ?Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı ve Seyahat Acentalarında Bir Araştırma?. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir.
 11. İpar, M. S. (2011). ?Turizmde Destinasyon Markalaşması ve İstanbul Üzerine Bir Uygulama?. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir.
 12. Kasapoğlu, V. (2007). ?Maliyet Temeline Dayalı Fiyatlandırma Yöntemleri?. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya
 13. Kazimov, A. (2004). ?Uluslararası Pazarlamada Pazarlama Karması Stratejileri?. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara
 14. Kozak Nazmi. (2014). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 15. Mucuk, İsmet (2001). Modern İşletmecilik, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 16. Özdil, S. Ve S. Çoban. (2017). ?Turizm Sektöründe Fiyatlama Davranışlarının Analizi: Kapadokya Bölgesi Butik Otelleri Üzerine Bir Uygulama?. Anadolu International Conference in Economics V, 11-13,
 17. Polat, E. ve A. K. Gürbüz. (2015). ?Fiyatlandırma Davranışları Ekseninde Konaklama Piyasası Üzerine Bir İnceleme?. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (34).
 18. Polat, E. ve A. K. Gürbüz. (2016). ?Konaklama İşletmelerinin Fiyatlandırma Davranışlarında Maliyet Yapısı ve Mevsimselliğin Etkisi?. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7 (15).
 19. Şanlıoğlu, Ö. (2017). ?Uluslararası Turizmin İktisadi Yönü: Akdeniz Havzasında Bulunan Seçilmiş Bazı Destinasyonların Karşılaştırmalı İncelenmesi?. Ankara: Detay Yayıncılık.
 20. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Ankara (2012).
 21. Uslu, A. (2016). ?Bingöl İli Termal Kaynaklarına Yönelik Pazarlama Çalışmalarının İncelenmesi?. Journal of Recretion and Tourism Research, 3 (4), 32-40.
 22. Yıldırım, N. T. (2015). ?Fiyatlandırma ve İnternet Ortamında Fiyatlandırma Stratejileri?. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10-29.
 23. Yıldıztekin, İ. (2010). ?Konaklama hizmetlerinde Maliyete Dayalı Fiyatlama ve Fiyat Değişiminin Bölüm Karlılığına Etkileri?. Atatürk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 23 (4), 215-240.