Vol. 4 No. 3 (2019): Turkish Journal of Marketing
Articles

AN EMPIRICAL STUDY FOR DETERMINING THE SHOPPING CENTER PREFERENCES OF CONSUMERS IN BİLECİK

İnci ERDOĞAN TARAKÇI
Assist. Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali University

Published 2019-12-25

Keywords

 • Shopping Center, Consumer Choice, Marketing, Brand Choice
 • Alışveriş Merkezi, Tüketici Tercihi, Pazarlama, Marka Tercihi

How to Cite

TARAKÇI, İnci E. (2019). AN EMPIRICAL STUDY FOR DETERMINING THE SHOPPING CENTER PREFERENCES OF CONSUMERS IN BİLECİK. Turkish Journal of Marketing, 4(3), 280-297. https://doi.org/10.30685/tujom.v4i3.68

Abstract

In today's market conditions where consumption is increasing day by day and consumption habits are constantly changing, shopping malls are more than just shopping centers to meet the needs of people, they have become the places where people come together, socialize, eat and have a good time. At the same time, shopping malls where many events such as competitions, music concerts, children's activities or exhibitions are organized on important days and weekends are an important symbol of the modern economy in which consumers evaluate their free time outside of working hours and convert it into consumption. There are still cities in the world where there are no shopping malls, which are growing rapidly and competing intensively with each other. In this study, a survey was conducted with consumers living in Bilecik city center in order to determine consumption habits and preferences of consumers in Bilecik, a city without a shopping center. In this study, it is tried to determine whether there is a need for a shopping center in the city and what the department store, market and brand preferences of the consumers are in case of opening a shopping center.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akat, Ö., Taşkın, Ç. ve Özdem, A. (2006). Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 13-30.
 2. Akgün, V.Ö. (2010). Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(9), 153-163.
 3. Akıncı, G.M. (2013). Gençler Ve Alışveriş Merkezleri (Avm?ler): Avm Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması. Megaron, 8(2), 87-96.
 4. Altınay, M. ve Bilgimöz, S. (2015). Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Nedenleri Ve Rekreasyonla İlişkisi. Journal of Recreation and Tourism Research, 2 (3), 37-47.
 5. Arslan, F.M. ve Bakır, N.O. (2010). Tüketicilerin İlgilenim Düzeylerine Göre Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakat Etkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28, 227-259.
 6. Babin, B.J., Darden, W.R. and Griffin, M. (1994). Workand / Orfun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value. Journal Of Consumer Research, 20(4) 644-656.
 7. Bakan, İ., Eyitmiş, A.E. ve Fettahlıoğlu, H.S. (2013). Kahramanmaraş?ta Alışveriş Merkezleri Algısı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 195-208.
 8. Can Kırgız, A. (2014). Avm?lerin Tercih Edilirliklerini Artırmak İçin Uyguladıkları Bütünleşik Pazarlama İletişimi Etkinlikleri: İstanbul Örneği. International Journal of Social Science, 25 (1), 113-124.
 9. Çakmak, A.Ç. (2012). Ziyaretçilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Araştırılması: Karabük Şehir Merkezinde Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 195-215.
 10. Farrag, D.A., El Sayed, I.M. and Belk. R.W. (2010). Mall Shopping Motives and Activities: A Multimethod Approach. Journal Of International Consumer Marketing, (22), 95-115.
 11. http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/tuketicinin-tercihi-avm-lerden-yana-1196196, Erişim:22.08.2019.
 12. https://t24.com.tr/haber/avrupa-da-en-fazla-avm-turkiye-de-acildi,829648, Erişim: 03.11.2019.
 13. https://www.jll.com.tr/tr/haber-merkezi/ilkceyrek-ticari-gayrimenkul-raporu, Erişim: 01.11.2019.
 14. https://www.thebrandage.com/turkiye-alisveris-merkezi-tuketici-algi-arastirmasi-aciklandi, Erişim:22.08.2019.
 15. İbicioğlu, H. (2005). Alışveriş Merkezleri: Demografik Etkenler Ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (1), 43-55.
 16. Köksal, Y. ve Aydın, E. (2015). Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Göller Bölgesi Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11 (24), 231-248.
 17. Özdemir, Ş. (2006). Yeni Tüketiciler Yeni Alışveriş Mekânları, İstanbul: Hayat Yayınları.
 18. Özdemir, Ş. ve Yaman, F. (2007). Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 81-91.
 19. Sherman, E., Mathur, A., and Belk, R. (1997). Store Environment And Consumer Purchase Behavior: Mediating Role of Consume Remotions. Psychology & Marketing, 14(4), 361- 378.
 20. Şekerkaya, A. ve Cengiz, E. (2010). Kadın Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihlerinin Belirlenmesi ve Bir Pilot Araştırma. Öneri Dergisi, (9), 41-55.
 21. Tatlı, H. ve Kazancıoğlu, K. (2017). Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Tercihini Etkileyen Faktörler: Malatya İlinde Bir Uygulama. Sakarya İktisat Dergisi, 6(1), 15-29.
 22. Tsang, A.S.L., Zhuang, G.J., Li, F. and Zhou, N. (2003). Comparison of Shopping Behaviour in Xi?an and Hong Kong Malls: Utilitarian versus Non-Utilitarian Shoppers. Journal of International Consumer Marketing, 16(1), 29-46.
 23. Üstün, B. ve Tutal, O. (2008). Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişimler Ve Bu Değişimlerin Alışveriş Mekanlarına Etkisinin Eskişehir Örneğinde İrdelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 259-282.
 24. Varinli, İ. ve Acar, N. (2011). Tüketicilerin Alışveriş Yaptıkları Mağazayı Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörler ile Sadakat Arasındaki İlişki: Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 1-20.
 25. Yaraşı, E., Yetkin Özbükı, M. ve Göncü, Z.Ü. (2016). Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 274-285.
 26. Yıldız, Z. ve Akçayır, Ö. (2014). Avm?lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 193-21.