Vol. 2 No. 1 (2017): Turkish Journal of Marketing
Articles

UNDERSTANDING CONSUMER TRENDS ON HALAL FOOD CONSUMPTION IN TURKEY: AN APPLICATION BY MULTI-DIMENSIONAL SCALE ANALYSIS

Yıldıray KIZGIN
Muğla Sıtkı Koçman University

Published 11/08/2017

Keywords

 • Helal Gıda,
 • Helal Gıda Tüketimi,
 • Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
 • Halal Food Consumption,
 • Multidimensional Scaling

How to Cite

KIZGIN, Y. (2017). UNDERSTANDING CONSUMER TRENDS ON HALAL FOOD CONSUMPTION IN TURKEY: AN APPLICATION BY MULTI-DIMENSIONAL SCALE ANALYSIS. Turkish Journal of Marketing, 2(1), 21–41. https://doi.org/10.30685/tujom.v2i1.19

Abstract

There are many factors that affect the decision of purchasers to be more conscious and attentive in purchasing decisions to buy a product / service. One of these elements is the religious beliefs that are in the elements of culture. Consumers can act in the direction of their religious beliefs when they purchase products. This situation has led to the growth of halal food markets while revealing the halal food concept which is the preferred product. In this study, Multidimensional Scaling (MDS) analysis was used in the evaluation of questionnaire data from 382 participants in order to determine consumers' halal food product usage trends and factors that are thought to be the effect of halal food consumption. Halal consciousness and behavior are high in the consumption of red meat and meat products; it was determined that the participants had the most religious belief in halal food behavior. In addition, by the MDS analysis, it has been observed that the effect of belief in having religious sensitivity, being a meticulous person, taking food products from known places, and healthier halal foods are similar to halal food consumption.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akgündüz, A. (2012). Helal Gıda Meselesi: Avrupa?da Helal Gıda Problemleri ve Çözüm Yolları. İhracat İçin Helal Sertifikası Sempozyumu Bildirileri. S, 1?14.
 2. Ali, B. (2012). Türkiye?de helal (mahzursuz) gıda ve helal belgelendirme sistemi. Electronic Journal of Food Technologies, 7(1), 51?61.
 3. Batu, Ali. (2015). ?Türk-İslam Kültüründe ve Günümüz Dengeli Sağlıklı ve Helal Beslenmede Hz. Muhammed Öğretisi?, Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 2, 69- 100.
 4. CAC, (1997). ?General Guıdelınes For Use Of The Term ?Halal?, Codex Alimentarius Commission, CAC/GL 24.
 5. Çallı, İ. D. (2014). Etnik pazarlamada helal kavramının kullanımı ?Almanya?da yayınlanan gıda reklamları üzerine bir inceleme?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 43?55.
 6. Demir, H. (2015). İslam Hukuku Açısından Obeziteye Yol Açan Yeme İçme Hakkında Bazı Tesbitler/Some Observations Eating-Drinking Causes Obesityaccording to Islamic Law. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 19(1), 135?168.
 7. Derin, N., & Türk, M. (2016). Helal Gıda Perakendecilerinin, Pazarlamaya Dönük Problemleri ve Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(2), 86?98.
 8. Dokuzlu, S., Barış, O., Hecer, C., & Güldaş, M. (2013). Türkiye?de tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve marka tercihleri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 83?92.
 9. Ersöz, T., Elitaş, M. N. T., & Ersöz, F. (2015). Oecd Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 8(3), 1?11.
 10. Essoo, N., & Dibb, S. (2004). Religious influences on shopping behaviour: An exploratory study. Journal of Marketing Management, 20(7?8), 683?712.
 11. İbicioğlu, M. (2012). Yatırım Araçlarının Getirileri Arasındaki İlişkilerin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Analizi. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 12. Karaman, H. (2012). ?Helal Gıda (1-2)?, http://www.gidahareketi.org/Helal-Gida-(1-2)-585-yazisi.aspx, Erişim Tarihi: 20.11.2015.
 13. Kızgın, Y., & Özkan, B. (2014). Tüketicilerin Helal Gıda Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Uluslararası İşletme Ve Yönetim Dergisi, 2(1), 18?37.
 14. Köseoğlu, A. ?Helal Belgelendirme Gerekliliği?, http://www.konyadayatirim.gov.tr/images/dosya/ HELAL%20BELGELEND%C4%B0RME%20GEREKL%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf , Erişim Tarihi: 20.03.2016.
 15. Kruskal, J. B., & Wish, M. (1978). Multidimensional scaling, Quantitative Applications in the Social Sciences. Beverly Hills: CA: Sage Publications, Inc.
 16. Kurtoğlu, R., & Çiçek, B. (2013). Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 181?206.
 17. Meral, Y., & Şahin, A. (2013). Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün algısı: Gemlik zeytini Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 16(4), 16?24.
 18. Oğuzlar, A. (2005). Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla Avrupa Birliği Üyeliğini Etkileyen Faktörler. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 33?43.
 19. Oh, M.-S., & Raftery, A. E. (2001). Bayesian multidimensional scaling and choice of dimension. Journal of the American Statistical Association, 96(455), 1031?1044.
 20. Okur, K. H. (2009). İslam Hukuku Açısından Helal ve Haram Olan Gıdalar ve Bazı Güncel Meseleler. Usûl İslam Araştırmaları, 11(11), 7?40.
 21. Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatiksel veri analizi 2: SPSS-MINITAB (Çok değişkenli analizler). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 22. Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile İstatiksel Veri Analizi 1: SPSS-MINITAB. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 23. Özdemir, H., & Yaylı, A. (2014). Tüketicilerin Helâl sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma Istanbul ili örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 183?202.
 24. Öztürk, A., Sima, N., & Altunışık, R. (2016). Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2), 141?160.
 25. Sakallı, T. (2013). ?Helal ve Sağlıklı Beslenmenin Manevi Açıdan Önemi?, Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 7-10 Kasım, 519-550.
 26. Seyidov, İ. (2015). Tüketicilerin Davranışlarında Şekillendirici Bir Faktör Olarak İslami Bağlılık. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(1), 388?409.
 27. Tekle, Ş., Sağdıç, O., Nursaçan, Ş., & Erdem, M. (2013). Ülkemizde ve Dünyada Helal Gıda Hususunda Karşılaşılan Problemler. EJOSAT: European Journal of Science and Technology, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 1?6.
 28. Torlak, Ö. (2012). İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Önerileri. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1?10.
 29. http://www.muslimpopulation.com/World/, Erişim Tarihi: 27.09.2017.
 30. http://www.gimdes.org/kurumsal-2/dunyada-helal-gida-gercegi Erişim Tarihi: 27.09.2017.