Vol. 8 No. 4 (2023): Turkish Journal of Marketing
Articles

Investigating the effect of relationships among studies in the context of research methodology on predicting the results of hypotheses

Zübeyir Çelik
Assoc. Prof., Van Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye
İbrahim Aydın
Assoc. Prof., Van Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye
Bulut Dülek
Assoc. Prof., Van Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye
Reha Saydan
Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye

Published 12/25/2023

Keywords

 • Service Quality, Satisfaction, UCINET Social Network Analysis
 • Hizmet Kalitesi, Tatmin, UCINET Sosyal Ağ Analizi

How to Cite

Çelik, Z., Aydın, İbrahim, Dülek, B., & Saydan, R. (2023). Investigating the effect of relationships among studies in the context of research methodology on predicting the results of hypotheses. Turkish Journal of Marketing, 8(4), 106–118. https://doi.org/10.30685/tujom.v8i4.188

Abstract

This study aims to investigate the effect of relationships among 25 studies conducted in Türkiye based on research methodology on predicting the results of the hypothesis regarding the effect of service quality dimensions on satisfaction. In the selected studies, the effects of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy, which are the dimensions of service quality, on satisfaction and the effects of service quality dimensions together on satisfaction were examined. UCINET 6.0 program was used for analysis. Google Scholar database was used to access the studies. Twenty-five articles conducted in Türkiye were selected. A separate content analysis was conducted for each study accessed. It was determined that the studies considered had too many relationships with each other depending on the sample size, and this negatively affected the prediction of acceptance or rejection of the hypotheses regarding the effect of tangibility on satisfaction. Considering the analysis technique, it was seen that most studies had a high relationship with each other and that this high relationship positively affected the acceptance or rejection prediction of the study hypotheses addressing the effect of tangibility on satisfaction. Whether or not similar sample sizes, similar analyses, and similar scales were used did not affect predicting the results of the hypotheses addressing the effect of reliability, responsiveness, assurance, and empathy on satisfaction.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akşit Aşık, N. (2016), “Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Termal Otellerde Bir Araştırma”, Journal of International Social Research, 9(47), 1161-1168.
 2. Beydoğan, G. Ş. and Kalyoncuoğlu, S. (2017), “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alan Hastaların Kalite Algılarının Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi: Kırşehir İlinde Bir Araştırma”, In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) (No. 2).
 3. Churchill, G. A. and Surprenant, C. (1982), “An Investigation into the Determinants of Customer Satisfaction”, Journal of Marketing Research, XIX, 491-504.
 4. Demirbağ, O. and Yozgat, U. (2016), “Hizmet Alan (Müşteri) ve Hizmet Veren (Çalışan) Perspektifinden Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemiyle Ölçümü: Bir Kamu Kurumu Olarak PTT İncelemesi”, The Journal of International Scientific Researches, 1(1), 78-89.
 5. Doğan, I. F. (2020), “The Effect of Service Quality Perceptions of Students Which Receive Education at Undergraduate Level on Satisfaction Level”, PressAcademia Procedia (PAP), 11, 110-114.
 6. Doğan, Y. (2023), “Konaklama Tesislerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi”, Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(3), 1996-2013.
 7. Ghobadian, A., Speller, S. and Jones, M. (1994), “Service Quality–Concepts and Models”, The International Journal of Quality & Reliability Management, 11(9), 43-55.
 8. Grönroos, C. (1984), “A Service Quality Model and Its Marketing Implications”, European Journal of Marketing, 18(4), 36-44.
 9. Gürler, H. E. and Erturgut, R. (2019), “Hizmet Kalitesinin X ve Y Kuşağı Müşterilerin Tatmin Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Havayolu Endüstrisinde Kuşak Temelli Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 135-153.
 10. Güven, E. T. A., Yılmaz, İ. and Güven, H. (2018), “Hazır Giyim Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi”, Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon Kitabı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, 1(1), 372-383.
 11. Güzeller, C. O, Eser, M. T. and Aksu, G. (2016), UCINET İle Sosyal Ağ Analizi (1. Baskı), Maya Akademi, Kızılay-Ankara.
 12. Ishak, I. S. and Alias, R. A. (2005), “Designing a Strategic Information System Planning Methodology for Malaysian Institutes of Higher Learning (ISP-IPTA)”, Skudai, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
 13. Işık, O., Akbolat, M. and Ünğan, M. C. (2013), “Kamu ve Özel Banka Müşterilerinin Hizmet Kalite Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması”, İşletme Bilimi Dergisi, 1(2), 51‐64.
 14. İlban, M. O., Bezirgan, M. and Çolakoğlu, F. (2016), “Termal Otellerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Edremit Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 181-194.
 15. Karadeniz, M. and Gözüyukarı, M. (2016), “The Effect of Perceived Service Quality in Banking Sector on Customer Satisfaction”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 533-552.
 16. Kazan, A. and Güneş, E. (2022), “Otel İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Davranış Niyeti Üzerine Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 465-482.
 17. Khan M. A. (2010), “An Empirical Assessment of Service Quality of Cellular Mobile Telephone Operators in Pakistan”, Asian Social Science, 6(10), 164-177.
 18. Kocagöz, E. and Eyitmiş, A. M. (2020), “Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatine Etkisi: Yiyecek-İçecek Sektöründe Nicel Bir Araştırma”, BMIJ, 8(5), 4575-4610.
 19. Kothari, C. R. (2004), Research Methodology: Methods and Techniques, New Age International.
 20. Kotler, P. and Armstrong, G. (2006), Principles of Marketing (14. Basım), New Jersey: Pearson Education.
 21. Kotler, P. and Keller, K. L. (2006), Marketing Management (12. Baskı), New Jersey: Prentice Hall.
 22. Kurnaz, E. and Güner, M. (2019), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Erzincan Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 581-596.
 23. Mbuagbaw, L., Lawson, D. O., Puljak, L., Allison, D. B. and Thabane, L. (2020), “A Tutorial on Methodological Studies: The What, When, How and Why”, BMC Medical Research Methodology, 20(1), 1-12.
 24. Nalbant, F. T. and Demiral, A. K. (2019), “Otel İşletmelerindeki Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkileri: Antalya İlinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), 813-829.
 25. Onurlubaş, E. and Gümüş, N. (2020), “Kargo Firmalarının Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin SERVQUAL Ölçeği İle İncelenmesi”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 30-46.
 26. Onurlubaş, E. and Öztürk, D. (2020), “Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Butik Oteller Üzerine Bir Uygulama”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 756-766.
 27. Öztürk, V. (2019), “SERVPERF Yöntemiyle Ölçülen Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Perakendeciliği Üzerine Bir Uygulama”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(10), 737-758.
 28. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (1985), “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research”, Journal of Marketing, 49(4), 41-50.
 29. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L. L. (1988), “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64(1), 12-40.
 30. Patel, M. and Patel, N. (2019), “Exploring Research Methodology”, International Journal of Research and Review, 6(3), 48-55.
 31. Sanyal, S. and Hisam, M. (2016), “An Analysis of the Impact of Service Quality and Passenger Satisfaction on Passenger Preferences for Airlines: A Study of the Indian Aviation Sector”, International Review of Management and Marketing, 6(2), 354-357.
 32. Semiz, B. B., Semiz, T. and Güneş, K. (2023), “Sağlık Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Business & Management Studies: An International Journal, 11(3), 1130-1151.
 33. Şahin, A. and Şen, S. (2017), “Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi”, Journal of International Social Research, 10(52), 1176-1184.
 34. Tan, A., İğde, M., Çelik, T. Z. and Buğan, M. F. (2016), “Algılanan Hizmet Kalitesinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi”, International Journal of Academic Value Studies, 2(4), 45-59.
 35. Tosunoğlu, B., Cengiz, S. and Dönmez, G. (2019), “The Effect of Service Quality Received from Members of Accounting Profession on Consumer Satisfaction: Sampling of Gumushane”, Journal of Accounting & Finance, Özel Sayı, 211-222.
 36. Yangınlar, G. and Tuna, F. (2020), “Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 173-187.
 37. Yıldız, B., Çiğdem, Ş. and Aslan, H. (2018), “Kargo Firmaları Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi”, International Journal of Social Humanıtıes Sciences Research, 5(21), 829-843.
 38. Yücekaya, P., Rençber, Ö. F. and Sönmez, H. (2015), “Perakende Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 85-100.
 39. Yüksel, M. and Önaçan, M. B. K. (2018), “Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Türkiye’de Deniz Yolcu Taşımacılığında Bir Uygulama”, Beykoz Akademi Dergisi, 6(2), 20-38.
 40. Zeithaml, V. A. (1988), “Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence”, Journal of Marketing, 52(3), 2-22.
 41. Zeithaml, V. A. and Bitner, M. J. (2003), Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm, McGrawHill, Boston.