Vol. 2 No. 3 (2017): Turkish Journal of Marketing
Articles

RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT EXCHANGE

Bayram COŞKUN
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman University

Published 2018-01-15

Keywords

 • Employment,
 • İş ve İşçi Bulma Kurumu,
 • İÅžKUR,
 • Reconstruction
 • İstihdam,
 • İş ve İşçi Bulma Kurumu,
 • İÅžKUR,
 • Yeniden Yapılanma

How to Cite

COŞKUN, B. (2018). RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT EXCHANGE. Turkish Journal of Marketing, 2(3), 125-155. https://doi.org/10.30685/tujom.v2i3.23

Abstract

Although 1936 Labor Act anticipates the establishment of an employment agency in Turkey and it defines its functions, a public organization to succeed employment services was established in 1946 under the name of the “Labor-employment Exchange (İş ve İşçi Bulma Kurumu -İİBK). After carrying out the organization of İİBK, besides fulfilling the duties stipulated by the legislation, it also operated extensively with the transporting of workers abroad in the 1960s and 70s. In the 1980s and 1990s, the economic system in Turkey and the changing market conditions have started to make the services of İİBK on the employment market inadequate. Therefore, studies have been initiated both inside and outside the institution to restructure the İİBK. These studies have resulted in the transformation of the İİBK to the Turkish Employment Agency in 2000. Thus, İİBK has become a public organization that can produce employment services suitable for today's needs. It can be said that "Reconstruction Project of İİBK", which is carried out with the German Employment Agency (Bundesanstalt für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit), and "Employment and Education Project" carried out with the financial support of the World Bank have made significant contribution to the restructuring of the İİBK.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akpınar, Aişe-Hakan Ercan (2001), Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu Türkiye, Avrupa Eğitim Vakfı-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara-2002
 2. Alper, Yusuf (2003), “İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan Türkiye İş Kurumu'na”, http://www.isguc.org/arc_ view.php?ex=165, 25. 7. 2003
 3. Alper, Yusuf (2000), “Kanun Hükmünde Kararnamelerle Sosyal Güvenlik Reformu” İşveren, Kasım
 4. Altan, Ömer Zühtü (1998), “Türkiye’de Tek Parti Yönetimi Döneminde (1923-1950) Kurulan Hükümetlerin Programlarında Sosyal Politikaların Yeri”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XIV Sayı: 1-2
 5. Ateşoğulları, Kamil (1997), Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye Petrol-İşYayın-44, İstanbul.
 6. Ayhan, Abdurrahman (2002), “4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Sigortasının Önemi, Yaralanma Koşulları ve Sağlanan Yardımlar”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7 Bahar
 7. Ayhan, Abdurrahman (1995), İşsizlik Sigortası ve Türkiye’de Uygulama Olanağı, Muğla
 8. Başterzi, Süleyman – Mehmet Ali Şuğle (1999), İstihdam ve Danışmanlık Hizmetlerinin Hukuksal ve Toplumsal Yönleri, Ankara Üniversitesi S. B. F. – İİBK Genel Müdürlüğü, Ankara
 9. Centel, Tankut (1999), “İşsizlik Sigortası Kanunu’na İlişkin Genel Değerlendirme”, Mercek, Yıl: 4, Sayı: 16, Ekim
 10. Coşkun, Bayram (2003), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 1990’lı Yıllardaki Gelişmeler ve İŞKUR Örneğinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, yayımlanmamış doktora tezi, Ankara
 11. Çelik, Nuri (1996), İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 13. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul
 12. Çelikoğlu, İlyas (2003), “Bir Sosyal Sigorta Programı Olarak İşsizlik Sigortası”, http://www.mukder.org.tr /17ic.htm, 31. 7. 2003
 13. Düren, Zeynep (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yönetim Dizisi, İstanbul
 14. Ekin, Nusret (1989), Endüstri İlişkileri, İşletme Fakültesi Yayın No: 208, İstanbul
 15. Erdut, Zeki (2003), “İşgücü Piyasasında Yeniden Yapılanma: İşkur ve Özel İstihdam Büroları”, İşveren Dergisi, Nisan 2000, http://www.tisk.org.tr/isvederg/nisan2000/isgucupi.htm, 3. 6. 2003
 16. Fırat, Zerrin Yöney (2001), “İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı Ve Özel İstihdam Büroları” İş,Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 3 Sayı 1, 2001, www.isgüc.org.tr
 17. Fırat, Zerrin Yöney, “İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan İŞKUR’a -İşe Yerleştirme Hizmetleri-“, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=160
 18. Fişek, Gürhan – Şerife Türcan Özsuca – M. Ali Şuğle (1998), Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996, Sosyal Sigortalar Kurumu Yayın No: 598-Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ankara
 19. Gülmez, Mesut (1991), Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), TODAİE Yayınları, No: 236, Ankara
 20. Gülmez, Mesut (1983), “Amele Teali Cemiyetinin 1927 İş Yasası Tasarısına Karşı Hazırladığı ‘İşçi Layihası’”, Amme İdaresi Dergisi, C: 16, Sayı: 2, Haziran
 21. Mesut Gülmez (1985), “1932 İş Yasası Tasarısı ve İzmir İşçilerinin Görüş ve Dilekleri”, Amme İdaresi Dergisi, C: 18, S: 1, Mart
 22. Güzel, Ali (1997), “ILO Normlarının İç Hukuka Etkisi ve Türk İş Hukukunun Gelişmesine Katkısı”, ILO Normları ve Türk İş Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 20. Kuruluş yılı Kutlama Semineri, Kamu-İş, Ankara
 23. Hekimler, Alpay (2003), “Federal Almanya’da İşgücü Piyasasının Yeniden Yapılandırılması ve İşlerlik Kazandırılması Yönünde Reform Hareketleri”, Mercek, Nisan
 24. İstihdam Durum Raporu (Taslak), http://www.iskur.gov.tr/mydocu/ istihdamdurumraporu/EBS-24.02.03.htm, 29. 7. 2003)
 25. İstihdam ve Eğitim Projesi (1993), Dünya Bakası tarafından hazırlanan rapor, İİBK Genel Müdürlüğü, Ankara
 26. “İstihdam ve Eğitim Projesi” (yazar yok) (1994), İstihdam Dergisi, İİBK Yayını, Sayı: 16, Mayıs s. 19; İstihdam ve Eğitim Projesi, İş ve İşçi Bulma Kurumu Yayın No: 279, Ankara- 1993
 27. İstihdamda 25 Yıl (15 Mart 1946-15 Mart 1971) (1971), İş ve İşçi Bulma Kurumunun 25. Hizmet Yılı Armağanı, Ayyıldız Matbaası, Ankara
 28. İş ve İşçi Bulma Hizmetleri (1982), Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Yayın No: 148, Ankara
 29. İşgücü Piyasalarının Etkinliğinin Arttırılmasında Özel İstihdam Kurumlarının ve Esnek Çalışma Biçimlerinin Rolü (2002), TEİD-TÜSİAD Yayın No: T/2002-10328, İstanbul-2002, s. 22.
 30. İŞKUR’da Yeniden Yapılanma, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara
 31. Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi (2003), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 234, Ankara
 32. Kapar, Recep (2003), Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, D. E. Ü. S. B. E. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yayımlanmamış doktora tezi, İzmir
 33. Okur, Ali Rıza (2002),” İŞKUR’un Hukuki Durumu”, İşveren Dergisi, Şubat
 34. Özkan, Emin (1997), “Özel İstihdam Büroları”, Mercek, Nisan
 35. Petrol İş Dergisi (2000), Ağustos
 36. Pirler, Bülent (2000), “İşsizlik Sigortası Yürürlüğe Girerken”, İşveren Dergisi, Mayıs
 37. Sayın, Ali Kemal (2002), Emek Piyasasında Aracılık ve Özel İstihdam Büroları, Türkiye İş Kurumu Yayın No: 324, Ankara
 38. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2000), DPT yayını: 2507-ÖİK:527, Ankara
 39. Şen, Murat (2003), Türkiye Cumhuriyeti’nin Onayladığı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Çok Taraflı Ulusla arası Sözleşmeler, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını No: 41, Ankara
 40. Şenses, Fikret (2003), “Neoliberal Ekonomi Politikaları, İşgücü Piyasaları ve İstihdam” , Küreselleşme Koşullarında Kapitalizm ve Sendikal Hareket, Petrol-İş Yayın: 85, İstanbul- s. 149
 41. Tatlıdil, Hüseyin – Yüksel Kavak (1991), Türk İş Dünyasının İş ve İşçi Bulma Kurumundan Beklentileri, Ankara
 42. Tezmen, Naim – Tahsin Atakan (1965), İzahlı-İçtihatlı İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Külliyatı, Yeni Üniversite Kitabevi, İstanbul
 43. Tuncay, A. Can (2002), “Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Türkiye İş Kurumunun Hukuki Durumu”, Çimento İşveren, Sayı: 2 Cilt: 16, Mart
 44. “Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Hizmetlerinin Çağdaş Bir Yapıya Kavuşturulması ve Özel İstihdam Büroları” (yazar yok) (2000), İşveren Dergisi, Nisan
 45. Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu, http://www.iskur.gov.tr/mydocu/yurtdisi/ bolum7/bolum7.htm, 15. 7. 2003
 46. Umutlu, Ramazan (1996), İş ve İşçi bulma Kurumunun Yeniden Yapılanmasında Yönetim ve Personel Sorunları, TODAİE Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 47. Yeniden Yapılanma ve Yeni Atılımlar (2001), T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara
 48. Zaim, Sabahaddin (1997), Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul
 49. Yılı Çalışma Raporu (2002), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yayın No: 321, Ankara
 50. Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı Resmi Gazete
 51. sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi (2003), TİSK Yayın No: 234, Ankara
 52. Web Siteleri
 53. http://europa.eu.int
 54. http//ekutup.dpt.gov.tr
 55. http://www.arbeitsamt.de
 56. http://www.basbakanlik.gov.tr
 57. http://www.die.gov.tr
 58. http://www.iskur.gov.tr
 59. http://www.isguc.org
 60. http://www.esm.org.tr
 61. http://www.kssgm.gov.tr
 62. http://www.mmo.org.tr
 63. http://www.oecd.org
 64. http://www.arbeitsagentur.de