Vol. 3 No. 2 (2018): Turkish Journal of Marketing
Articles

THE INFLUENCE OF CHARISMATIC LEADER ON EMPLOYEE MOTIVATION: A RESEARCH ON THE MINING SECTOR

Binnaz ÇİNAR
Bandırma Onyedi Eylül University, PhD. Student
Görkem AKGÜL
Bandırma Onyedi Eylül University, PhD. Student
Erdoğan KORKMAZ
Bandırma On Yedi Eylül University, PhD. Student

Published 08/19/2018

Keywords

 • Karizmatik Liderlik,
 • Motivasyon,
 • Madencilik Sektörü
 • Charismatic Leadership,
 • Motivation,
 • Mining Sector

How to Cite

ÇİNAR, B., AKGÜL, G., & KORKMAZ, E. (2018). THE INFLUENCE OF CHARISMATIC LEADER ON EMPLOYEE MOTIVATION: A RESEARCH ON THE MINING SECTOR. Turkish Journal of Marketing, 3(2), 143–165. https://doi.org/10.30685/tujom.v3i2.39

Abstract

The main purpose of this study is to examine whether charismatic leader has an effect on employee motivation. For this purpose, a model has been developed in the light of other studies in the literature. The reason why the charismatic leadership is handled in this research is that this concept has become very popular nowadays. In other studies in the literature, it has been revealed that phenomenon of charismatic leadership becomes more and more important day by day in the businesses. In order to achieve the aim of the study, the data needed from employee in the mining sector in Bandırma district of Balikesir were collected using a face to face survey and easy sampling method. A total of 201 surveys were obtained and 180 surveys were taken into consideration. Analyzes were performed by the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). As a result of analysis, it was found that the sub dimensions of charismatic leadership (vision, environmental sensitivity, exhibiting unusual behaviors, personal risk taking and sensitivity to member needs) have a positive and significant effect on employee motivation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akbulut Kayısı, K. (2016). Çalışanların Örgütsel Güven Düzeyleri ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 2. Almachi, S. (2015). Akademisyenlerin Öğretim Performanslarını Geliştirmesinde Motivasyonun Rolü. Yüksek
 3. Lisans Tezi, Kilis.
 4. Aslan, Ş. (2009). Karizmatik Liderlik ve ÖRgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: ''Kurumda Çalılma Yılı'' ve
 5. ''Ücret'' Değişkenlerinin Rolü. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(6), 256-275.
 6. Aşıkoğlu, M. (1996). İnsan Kaynaklarını Verimliliğe Yönlendirme Aracı Olarak Motivasyon. İstanbul: Üniversite Kitabevi.
 7. Antonakis, J. (2012). The Nature of Leadership Transformational and Charismatic Leadership, Sage Publishing.
 8. Arabaci, İ. B., Alanoğlu, M. ve Doğan, B. (2014). Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 192-221.
 9. Arıkan, E., Kılıç, G. ve Becerikli, G. (2017). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Kuşadası?ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-19.
 10. Aslan, Ş. (2009). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Kurumda Çalışma Yılı? ve ?Ücret? Değişkenlerinin Rolü, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 256-275.
 11. Aykanat, Z. ve Yıldız, T. (2016). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Yenilikçilik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:11, Sayı: 2, 198-228.
 12. Baltaş, A. (2000). Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışması ve Liderlik, 1. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 13. Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York.
 14. Bell, R. M. (2013). Charismatic Leadership Case Study with Ronald Reagan as Exemplar, Emerging Leadership Journeys, 65(1), 83- 91.
 15. Brınkman, R. (2015). How Charismatic Leadership Affects Direct Follower Behavior and Perceived Meeting Effectiveness, 6th IBA Bachelor Thesis Conference, Enschede, The Netherlands.
 16. Ceylan, A., Ertürk, A., Mutlu, M. ve Palacı, M. (2001). Charismatic Leadership and Organizational Commitment In Public Service Organizations, Boğaziçi Journal, Vol:15, No:2, 129-139.
 17. Cinel, M. O. (2008). Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Unsurları Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 18. Conger, J. A. ve Kanungo, R. N. (1994). Charismatic Leadership in Organizations: Perceived Behavioral Attributes and Their Measurement, Journal of Organizational Behavior, 15(5), 439-452.
 19. Conger, J. A., Kanungo, R. N., Menon, S. T ve Mathur, P. (1997). Measuring Charisma: Dimensionality and Validity of the Conger-Kanungo Scale of Charismatic Leadership, Canadian Journal of Administrative Sciences, 14(3), 290-302.
 20. Conger, J. A., Kanungo, R. N. ve Menon, S. T. (2000). Charismatic Leadership and Follower Effects, Journal of Organizational Behavior, 21(7), 747-767.
 21. Epley, J. L. (2015). Weber?s Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics, International Journal of Humanities and Social Science, 5(7),7-17.
 22. Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi.
 23. Fıol, C. M., Harrıs, D. ve House, R. (1999). Charismatic Leadership: Strategies for Effecting Social Change. The Leadership Quarterly, 10(3), 449?482.
 24. Fıkdıkçı, İ. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 25. George, J. M. ve Jones, G. R. (2002). Organizational Behavior, Third Edition, New Jersey: Pearson Education, Inc., Upper Saddle River.
 26. Gül, H. (2003). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Aksaray ve Karaman Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 27. Gül, H. ve Çöl, G. (2003). Atıf Teorisinde Belirtilen Karizmatik Lider Özelliklerinin Üçlü Örgütsel Bağlılık Modeliyle İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl 17, Sayı 3-4, 163-184.
 28. Gül, H. ve Aykanat, Z. (2012). Karizmatik Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 17-36.
 29. Ergezer, B. (1995). Liderlik ve Özellikleri, 2. Baskı, Ocak Yayınları, Ankara.
 30. House, J. R ve Aditya, N. R. (1997). The Social Scientific Study of Leadership: Quo vadis?, Journal of Management, Volume 23, Issue 3, 1997, 409-473.
 31. Jaussı, K. S., ve Dıonne, S. D. (2003). Leading for Creativity: The Role of Unconventional Leader Behavior. The Leadership Quarterly, 14, 475?498.
 32. Judge, T. A., Woolf, E. F., Hurst, C. ve Lıvıngston, B. (2006). Charismatic and Transformational Leadership: A Review and an Agenda for Future Research, Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A & O, 50, 203-214.
 33. Karcıoğlu, F. ve Kaygın, E. (2013). Dönüştürücü Liderlik Anlayışının Yaratıcılığa ve Yeniliğe Etkisi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(5), 101-111.
 34. Khatri, N., Alvin, H. ve Lee, T. R. (2001). The Distinetion Between Charisma and Vision: An Empirical Styudy, Asia Pasific Journal of Management, 1(18), ss.373 393.
 35. Koçel, T. (1998). İsletme Yöneticiligi,Yönetim,Organizasyon ve Davranış, 6. Basım, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 36. Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, Yay. No: 1382, 9. Baskı, İstanbul.
 37. Latham, P. G. ve Pınder, C. C. ( 2005). Work Motivation Theory and Research at The Down of the Twenty - First Century, Annual Review of Psychology, 56(1), 485- 516.
 38. Lındner, J. R. (1998). Understveing Employee Motivation, Journal of Extension, 36, 1-6.
 39. Mıchaelıs, B., Stegmaıer, R. ve Sonntag, K. (2009). Affective Commitment to Change and Innovation Implementation Behavior: The Role of Charismatic Leadership and Employees? Trust in Top Management, Journal of Change Management, 9(4), 399-417.
 40. Nıkoloskı, K. (2015). Charismatıc Leadership and Power: Using The Power of Charisma for Better Leadership in The Enterprises, Journal of Process Management ? New Technologies, International, 3(2), 18-27.
 41. Oktay, E. ve Gül, H. (2003). Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger ve Kanungo?nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, 403-428.
 42. Özkan, N. Ö., Akın, S. ve Durna, Z. (2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(1), 51-61.
 43. Poskas, D. A. T., Messer, C. C., Horntvedt, J. ve Vıtcenda, M. E. (2013). Exploring the Impact of Charismatic Leaders in Communities, Extension Center for Community Vitality, 1-22.
 44. Robbınson, S. P. (1998). Organizational Behavior, New Jersey: Prentice-Hall International Inc., Upper Saddle River.
 45. Roberson, M. E. ve Strickland, O. J. (2010). The Relationship between Charismatic Leadership, Work Engagement, and Organizational Citizenship Behaviors. The Journal of Psychology, 144(3), 313?326.
 46. Rowden, R. W. (2000). The Relationship Between Charismatic Leadership Behaviours And Organizational Commitment, Leadership & Organization Development Journal, Vol: 21, No: 1.
 47. Shamir, B., House, R. J. ve Arthur, M. B. (1993). The Motivational Effects of Charismatic Leadership: A Self-Concept Based Theory, Organization Science, 4(4), 577-594.
 48. Tait, R. (1996). The Attributes of Leadership, Leadership & Organization Development Journal, 17(1), 27-31.
 49. Tezcan, Y. (2006). Liderliğin Çalısanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 50. Tufan Tuğcu, Ç. (2009). Mesleki ve Teknik Okullarda Teknik Öğretmenlerin Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 51. Uluköy, M., Kılıç, R. ve Bozkaya, E. (2014). Hiyerarşik Yapısı Yüksek Olan Kurumlarda Liderlik Yaklaşımlarının Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (1), 191-206.
 52. Ünal, Ö. F., ve Yaldızbaş, S. (2016). Karizmatik Liderlik Davranışları ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Ankara İlinde Orta Öğretim Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:7, Sayı: 13, 339-365.
 53. Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization (T. Parsons, Trans.), Free Press, New York.
 54. Weber, M. (1968). Max Weber on Charisma and Institutional Building (S. N. Eisenstadt, Ed.), The University of Chicago Press, Chicago.
 55. Vergauwe, J., Hofmans, J., Wılle, B., Kaıser, R. B. ve Fruyt, F. D. (2018). The Double-Edged Sword of Leader Charisma: Understanding the Curvilinear Relationship Between Charismatic Personality and Leader Effectiveness, Journal of Personality and Social Psychology, 114(1), 110-130.
 56. Yolsal, M., Bilgiseven, E. B. ve Muradoğlu, S. (2017). Gençlerin Dönüştürücü Liderlik Algısı Üzerine Bir Araştırma, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 423-441.
 57. Yukl, G. (1994). Leadership In Organizations, Third Edition, Prentice Hall International.
 58. Zel, U. (2001). Kisilik ve Liderlik, Evrensel Boyutlarıyla Yönetsel Açıdan Arastırmalar,Teoriler ve Yorumlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.