Vol. 5 No. 3 (2020): Turkish Journal of Marketing
Articles

THE EFFECTS OF CULTURAL DIFFERENCES ON INTENTION TO PURCHASE PRODUCTS WITH DOMESTIC PRODUCTION LOGO: İZMİR ? ERZURUM EXAMPLE

Volkan ÖZBEK
Assoc. Prof. Dr., Balıkesir University
Gamze ÇATAK
Scientist, Balıkesir University

Published 12/24/2020

Keywords

 • Kültür, Yerli Üretim Logosu, Satın Alma Niyeti
 • Culture, Cultural Differences, Domestic Production Logo, Purchase Intention

How to Cite

ÖZBEK, V., & ÇATAK, G. (2020). THE EFFECTS OF CULTURAL DIFFERENCES ON INTENTION TO PURCHASE PRODUCTS WITH DOMESTIC PRODUCTION LOGO: İZMİR ? ERZURUM EXAMPLE. Turkish Journal of Marketing, 5(3), 201–221. https://doi.org/10.30685/tujom.v5i3.101

Abstract

This study examines the effect of cultural differences on the attitude towards domestic production logo and purchase intention. The studies in the literature have been examined to reach this goal, starting from Hofstede?s work, power distance, individualism-collectivism, masculinity-femininity, uncertainty avoidance, and long-short term orientation dimensions have been used as tools to measure culture. The survey method was used in the research. The population of the research consists of individuals living in İzmir and Erzurum provinces. In order to reach the research results, primarily, descriptive analyses were made. Then, exploratory and confirmatory factor analysis and reliability and validity analyses were made. Finally, in order to test the research model, Structural Equation Modeling was used. As a result of the analysis, it has been determined that the cultural dimensions of individualism-collectivism, uncertainty avoidance and long-short term orientation have a significant and positive effect on the attitude towards domestic production logo and the attitude on the purchase intention. It was concluded that there was a significant difference between the participants in İzmir and Erzurum provinces in terms of individualism-collectivism, uncertainty avoidance, long-short term orientation culture dimensions and purchase intention. As a result of the emerging conclusions, the study was completed by making various academic and business world suggestions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Aktan, M. ve Aydoğan, S. (2012), ?Bireysel Kültürün Pazarlama Etiği Algısı Üzerine Etkisi: Pazarlama Dersi Alan Ve Almayan İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma?,17. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 493-507.
 2. Altay, H. (2004), ?Güç Mesafesi, Erkeksilik Dişilik Ve Belirsizlikten Kaçınma Özellikleri İle Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma?, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(9), 301-321.
 3. Azizoğlu, R. O. (2011), ?Kültürün Örgütsel İletişim Üzerine Etkisi: İki Farklı Ülkede Faaliyet Gösteren İki İşletme Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma?, Ankara Üniversitesi, Ankara, (Yüksek Lisans Tezi).
 4. Baş, M. ve Artuğer, S. (2018), ?Algılanan Otel İmajının Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi: Marmaris'teki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma?, Journal of International Social Research, 11(61), 760-768.
 5. Bayram, N. (2010), Yapısal Eşitlik Modeline Giriş Amos Uygulamaları, İstanbul, Ezgi Kitabevi.
 6. Budhathoki, T. (2014), ?The Impact Of Culture On Own-Label Brands Performance?, Loughborough University, Loughborough, (Doctoral dissertation).
 7. Carnall, C. (2017), ?Awareness, Attitude And Purchase Intention?s Influence On The Response To The Out Of Stock Of Organic Yogurts?, Catolica Lisbon School of Business and Economics, Portugal, Unpublished master dissertation).
 8. Christie, P. M. J., Kwon, I. W. G., Stoeberl, P. A. ve Baumhart, R. (2003), ?A Cross-Cultural Comparison Of Ethical Attitudes Of Business Managers: India Korea And The United States?, Journal of Business Ethics, 46(3), 263-287.
 9. Çiçek, M. (2016), ?Türkiye?de Ve Amerika?da Gri Pazar Ürünlerine Yönelik Tutum Ve Satın Alma Niyetine Etki Eden Faktörler: Karşılaştırmalı Analiz?, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, (Doktora Tezi).
 10. Ekici, G. (2002), ?Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği?, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 62-66.
 11. Emre, S. (2007), ?Girişimcilik Kültürü: Hofstede?in Kültür Boyutlarının Malatya Uygulaması?, İnönü Üniversitesi, Malatya, (Yüksek Lisans Tezi).
 12. Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981), ?Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables And Measurement Error?, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 13. Foscht, T., Maloles, C., Swoboda, B., Morschett, D. ve Sinha, I. (2008), ?The Impact of Culture on Brand Perceptions: A Six?Nation Study?, Journal of Product & Brand Management, 17(3), 131-142.
 14. Gülmez, Ü. (2013), ?2010-2012 Döneminde İMDB?de En Yüksek Beğeniyi Kazanan İlk 10 Çizgi-Animasyon Filme Ait Afişin Hofstede?in Kültürel Değerler Kuramı Açısından İncelenmesi?, Arel Üniversitesi, İstanbul, (Yüksek Lisans Tezi).
 15. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014), ?Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition?, Seventh Edition.
 16. Hofstede, G., Hofstede, J.H. ve Minkov, M. (2010), Cultures And Organizations: Software Of The Mind, New York, NY, McGraw Hill.
 17. Horak, S. ve Klein, A. (2016), ?Persistence Of Informal Social Networks In East Asia: Evidence From South Korea? , Asia Pacific Journal of Management, 33(3), 673-694.
 18. Kaymak, E. (2019), ?Kültürel Farklılıkların Teknoloji Kabulü Üzerindeki Etkisi: Online Alışveriş Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma?, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (Yüksek Lisans Tezi).
 19. Kozak, M. A. ve Doğan, M. (2014), ?Dinleme Davranışının Müşterinin Satın Alma Niyeti Ve Satın Alma Davranışına Etkisi: Seyahat Acentası Satış Temsilcileri Kapsamında Bir Araştırma?, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 57-84.
 20. Külter, B. (2009), ?Mağaza özellikleri ve tutumun, perakendeci markasına yönelik tutum ve tercih üzerindeki etkisi?, Niğde Üniversitesi, Niğde, (Doktora Tezi).
 21. Lee, M. (2014), ?The Effects Of Product Information On Consumer Attitudes And Purchase Intentions Of Fashion Products Made Of Fur, Leather, And Wool?, Lowa State University, Lowa, (Master Thesis).
 22. Leong, C. H. ve Ward, C. (2006), ?Cultural Values And Attitudes Toward Immigrants And Multiculturalism: The Case Of The Eurobarometer Survey On Racism And Xenophobia?, International Journal of Intercultural Relations, 30(6), 799-810.
 23. Ling, Kwek, C., Chai, Lau, T. ve Piew, Tan, H. (2010), ?The Effects Of Shopping Orientations, Online Trust And Prior Online Purchase Experience Toward Customers Online Purchase Intention?, International Business Research, 3(3), 63.
 24. Miller, M. R. (2007), ?The Human Element: A Study Of The Effects Of Culture On Crisis Reactions?, Southern Utah University, Utah, (Master Thesis).
 25. Mohammed, U. K. ve White, G. R. T. (2008), ?Culture And Conflict Management Style Of International Project Managers?, International Journal Of Business And Management, 13(5), 3-11.
 26. Nakip, M. ve Yaraş, E. (2017), Pazarlamada Araştırma Teknikleri. Ankara, Seçkin Yayınevi.
 27. Öncül, M. S., Deniz, M. ve İnce, A. R. (2016), ?Hofstede?nin Örgüt Kültürü Modelinin Potansiyel Girişimcilerin Yetiştiği Çevresel Özellikler Kapsamında Değerlendirilmesi?, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 255-269.
 28. Özbek, V., Akkılıç, M. E. ve İlban, M. O. (2011), ?Tüketicilerin Seyahat Acentalarına İlişkin Etik Algıları Ve Niyetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma?, Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 325-338.
 29. Sarıtaş, A. ve Öztürk, M. C. (2018), ?Kültürel Boyutlar Kuramı Değerlerinde Değişim: Türkiye?nin Krizlere Verdiği Tepkilerin Sorgulanması?, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(1), 125-145.
 30. Stoyanova, T. (2012), ?Management Culture In Comparison East Vs. West The Cases Of Bulgaria And Germany?, University of Twente, Muenster, (Undergraduate Thesis).
 31. Şahin, C. (2018), ?Türkiye Ve Suudi Arabistan Yönetim Kültürlerinin Hofstede?nin Kültürel Farklılık Boyutlarına Dayalı İncelenmesi?, Fırat Üniversitesi, Elazığ, (Yüksek Lisans Tezi).
 32. Tolon, M., Yılmaz, K. G. ve Aycı, A. (2019), ?Logo Değişimlerinin Marka Bağlılığına Etkisi: Türkiye Converse ve Fanta Araştırması?, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2747-2761.
 33. Turan Mutlu, P. (2015), ?Effectiveness Of Website Localization Practices From Different Cultures In Ready To Wear Sector: A Comprehensive Approach To Determine Cultural Differences?. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, (Doktora Tezi).
 34. Veuphuteh, M. F. (2018), ?Gıda Kalitesi, Sağlık Bilinci Ve Fiyat Duyarlılığının Fast ? Food Satın Alma Niyetine Etkisi: Türkiye Ve Kanada?daki Tüketicilerin Karşılaştırılması?, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, (Yüksek Lisans Tezi).
 35. Yang, M. (2014), ?Consumer Attitude And Purchase Intention Towards Organic Food A Quantitative Study Of China?, Linnaeus University, Sweden, (Master Thesis).
 36. Yaşlıoğlu, M. M. (2017), ?Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi Ve Geçerlilik: Keşfedici Ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması?, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 37. Yıldız, T. (2016), ?Sosyal Medyanın Markaya Yönelik Tutum Ve Satın Alma Niyetine Etkileri?, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (Yüksek Lisans Tezi).
 38. Yüksel, M. (2013), ?Örgütsel Politika, Hofstede'in Örgüt Kültürü Boyutları, İş Tutumları Ve İş Çıktıları İlişkisi?, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (Doktora Tezi).
 39. Hofstede Insights İnternet Sitesi, https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/turkey/ (Erişim Tarihi: 10.07.2020).
 40. Ticaret Bakanlığı İnternet Sayfası, https://www.ticaret.gov.tr/tuketici/belgelendirme-islemleri/yerli-uretim-logosu (Erişim Tarihi: 27.06.2020).