Vol. 7 No. 3 (2022): Turkish Journal of Marketing
Articles

Impact of advertising strategies on women consumers' purchasing behaviour

Feyza SOMTAŞ LEKESİZCAN
PhD. Student, Erciyes University, Kayseri, Turkiye
Leyla LEBLEBİCİ KOÇER
Assoc. Prof. Dr., Erciyes University, Kayseri, Turkiye

Published 09/25/2022

Keywords

 • Women Consumers, Advertising Strategies, Purchasing Intention
 • Kadın Tüketiciler, Reklam Stratejileri, Satın Alma Niyeti

How to Cite

SOMTAŞ LEKESİZCAN, F., & LEBLEBİCİ KOÇER, L. (2022). Impact of advertising strategies on women consumers’ purchasing behaviour. Turkish Journal of Marketing, 7(3), 85–104. https://doi.org/10.30685/tujom.v7i3.159

Abstract

Increasingly knowledgeable and financially independent women consumers make businesses a key target for marketing and advertising strategies. Repeating advertisements, associating brands with celebrities, contrasting the advertised product with rival offerings to impress the consumer, using sexually suggestive elements in advertisements, or incorporating various comedic elements are all important ways for advertisers and consumers to examine consumer purchasing behaviour. Therefore, it's essential to determine whether these strategies are successful. This study was conducted to uncover the impact of the strategies used in ads (repeat exposure, celebrity use, product comparison, sexual attraction, and use of humour) on the purchasing behaviours of women consumers. In this context, data were collected from 399 women consumers, who were selected by convenience sampling, by online questionnaire method, one of the quantitative research methods and data was analyzed with the Structural Equation Model. As a result of the analysis, it was determined that the use of celebrities, product comparison, sexual attractiveness, and humour use strategies were influential in the purchasing behaviour of women consumers. Still, the repeated exposure strategy did not affect the purchasing behaviour of women consumers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akyüz, N. (2006). Farklı Eğitim Düzeyindeki Kadın Tüketicilerin Giyim Eşyası Satın Alma Davranışları (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/370781
 2. Albert, N., Ambroise, L., ve Valette-Florence, P. (2017). Consumer, Brand, Celebrity: Which Congruency Produces Effective Celebrity Endorsements?. Journal of Business Research, 81, 96-106. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.08.002
 3. Alexander, M. W., ve Judd, B. (1978). Do Nudes İn Ads Enhance Brand Recall. Journal of Advertising Research, 18(1), 47-50.
 4. Arslan, B., ve Dursun, T. (2016). Türk Tüketicilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumları. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 5(6), 9-19. https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/45166/565463
 5. Atkin, Charles ve Martin Block,. (1983). Effectiveness of Celebrity Endorsers. Journal of Advertising Research, 23( 1), 57-62.
 6. Aydın, İ. (2017). Pazarlama Perspektifinden Karşılaştırılmalı Reklamlar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 899-921. DOI: 10.18506/anemon.263562
 7. Batra, R., ve Ray, M. L. (1986). Situational Effects Of Advertising Repetition: The Moderating İnfluence Of Motivation, Ability, And Opportunity To Respond. Journal of Consumer Research, 12(4), 432-445.
 8. Baudrillard, J. (2001). Baştan Çıkarma Üzerine, Çev. Ayşegül Sönmezay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 9. Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları. Ezgi Kitabevi.
 10. Beard, F. (2010). Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes And Consequences. Journal Of Macromarketing, 30(3), 270-286. https://doi.org/10.1177/0276146710372222
 11. Beevi, F. A. (2014). Power of Advertisements On Buying Habit of Women. Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology, 3(7), 1-7.
 12. Berlyne, D. E. (1970). Novelty, Complexity, And Hedonic Value. Perception & psychophysics, 8(5), 279-286. https://doi.org/10.3758/BF03212593
 13. Bırknerová, Z., Frankovský, M., Zbıhlejová, L., ve Parova, V. (2017). Gender Differences İn Perception of Advertising İn The Context Of Expectations Of Advertising. Journal of Applied Economic Sciences, 12(6).
 14. Birol, E. (2022). Görsel Kültür Alanı Olan Dijital Yayıncılık Reklamlarında Kadın İmgesinin Cinsel Obje Ve Cinsiyet Eşitlikçi Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi. Yeni Medya, (12), 182-204.
 15. Bodnar, P. M., (2004). Definition of comparative Advertising. European Integration Studies, 3(1), 25-44. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=223652
 16. Bogart, L. (1990). Strategy in advertising: matching media and message to markets and motivations. Lincolnwood, IL: NTC Business Books.
 17. Campbell, M. C., ve Keller, K. L. (2003). Brand Familiarity And Advertising Repetition Effects. Journal of Consumer Research, 30(2), 292-304. https://doi.org/10.1086/376800
 18. Chang, C. T., ve Tseng, C. H. (2013). Can Sex Sell Bread? The İmpacts Of Sexual Appeal Type, Product Type And Sensation Seeking. International Journal of Advertising, 32(4), 559-585. https://doi.org/10.2501/IJA-32-4-559-585
 19. Courtney, A.E. ve Whipple, T.W. (1983). Sex Stereotyping in Advertising, D.C. Health and Company, Lexington, MA.
 20. Dianoux, C., ve Linhart, Z. (2010). The Effectiveness Of Female Nudity İn Advertising İn Three European Countries. International Marketing Review, 27(5), 562-578. https://doi.org/10.1108/02651331011076590
 21. Dökeroğlu, O. T., ve Gökçearslan, A. (2020). Basılı Reklam Araçlarında Mizah Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Arts, 3(4), 313-332. https://doi.org/10.31566/arts.3.021
 22. Elitaş, S. K., ve Akyol, Z. (2022). Reklamlarda Ünlü Kullanımı: Effie Award Türkiye Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi. Erciyes İletişim Dergisi, 9(1), 515-535.
 23. Erkal, E. (2013). Reklamlarda Ünlü Kullanımının Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.996987
 24. Friedman, H. H., Termini, S., ve Washington, R. (1976). The Effectiveness of Advertisements Utilizing Four Types of Endorsers. Journal of Advertising, 5(3), 22-24.
 25. Freiden, J. B. (1984). Advertising Spokesperson Effects-An Examination of Endorser Type And Gender On 2 Audiences. Journal of Advertising Research, 24(5), 33-41.
 26. Gakhal, B., ve Senior, C. (2008). Examining The İnfluence of Fame İn The Presence Of Beauty: An Electrodermal ‘Neuromarketing’study. Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 7(4‐5), 331-341.
 27. Ginter, J. L. (1974). An Experimental İnvestigation of Attitude Change And Choice of A New Brand. Journal of Marketing Research, 11(1), 30-40. https://doi.org/10.1177/002224377401100103
 28. Grazer, W. F., ve Kessling, G. (1995). The Effect of Print Advertisings Use of Sexual Themes On Brand Recall And Purchase İntention: A Product Specific İnvestigation Of Male Responses. Journal of Applied Business Research (JABR), 11(3), 47-57. https://doi.org/10.19030/jabr.v11i3.5859
 29. Groza, N., ve Cuesta, J. F. (2011). Sexist Humour İn Advertising: Just A Joke Or Marketing Strategy?. International Journal of Arts and Technology, 4(1), 61-73.
 30. Gündoğdu, S., ve Sağlam, M. (2021). Reklamlarda İkna Modellerinin Değerlendirilmesi ve Sektörel Uygulama Örnekleri. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 4(2), 124-153. https://dergipark.org.tr/en/pub/hire/issue/65547/993010
 31. Gürbüz, S. (2021). AMOS İle Yapısal Eşitlik Modellemesi Temel İlkeler ve Uygulamalı Analizler (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 32. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8.Baskı). Eight Edition, Cengage: Learning EMEA
 33. Hogg, M. K., ve Garrow, J. (2003). Gender, İdentity And The Consumption Of Advertising. Qualitative Market Research: An International Journal, 6 (3), 160-174. https://doi.org/10.1108/13522750310478967
 34. Hultin, M., ve Lundh, E. (2004). Sex İn Advertising: How İt İnfluences Young Men And Women.(Lisans Tezi). Lulea Teknıska Unıversıtet/Internatıonal Busıness And Economıcs Programme, https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1021172&dswid=5814
 35. Kahraman, A., ve Aytekin, P. (2014). A New Research Approach İn Marketing: Neuromarketing. Journal of Management Marketing and Logistics, 1(1), 48-62.
 36. Kaur, H., ve Hundal, B. S. (2017). Impact of Advertising Strategies On The Cognitive And Behavioural Component of Attitude of Women Consumers. Journal of Asia Business Studies, 11(4), 413-433. https://doi.org/10.1108/JABS-08-2015-0147
 37. Kayış, A. (2005). Güvenirlik Analizi. İçinde Editör Ş. Kalaycı. (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri.
 38. Kendirli, H. Ç., ve Kaptan, S. (2020). Üniversite Eğitimli Kadınlarda Tüketici Davranışları Bazında Satın Alma Eğilimleri: Çorum Araştırması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1), 120-145. https://doi.org/10.29106/fesa.703628
 39. Khan, N., ve Sanchez-Munoz, D. (2015). To What Extent Does Sex Appeal İn Advertising İnfluence Female Consumers' Attitudes And Final Purchasing İntentions? A Cross-Cultural İnvestigation. In Proceedings of the 14th International Marketing Trends Conference içinde. Fransa: Paris.
 40. Kumar, V., ve Gupta, S. (2016). Conceptualizing The Evolution And Future of Advertising. Journal of Advertising, 45(3), 302-317.
 41. Kurtz, D. L. (2008). Contemporary Marketing, (13. Baskı). South-Western Cengage, Learning United States of America.
 42. Lakshmi, V. V., Niharika, D. A., ve Lahari, G. (2017). Impact of Gender On Consumer Purchasing Behaviour. IOSR Journal of Business and Management, 19(8), 33-36.
 43. Lamb, C. W., Hair, J. F., ve McDaniel, C. (2011). Marketing (11. Baskı). SouthWestern Cengage Learning: United States of America.
 44. Liu, Y., ve Liu, M. T. (2019). Celebrity Poses And Consumer Attitudes İn Endorsement Advertisements. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(4), 1027-1041. https://doi.org/10.1108/APJML-07-2018-0270
 45. Majeed, S. ve Razzak, S. (2011). The İmpact of Television Advertisement Repetition, Celebrity Endorsement And Perceived Quality On Consumer Purchase Decision. Australian Journal of Basic And Applied Sciences, 5(12), 3044-3051.
 46. Meerabai, M. M., ve Selvasundaram, K. (2020). An Empırıcal Study On Perceptıon And Purchase Behavıour of Women Consumer Towards Washıng Machıne (Wıth Specıal Reference To Chengalpattu, Chennaı And Kanchıpuram Dıstrıcts. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 2639-2649.
 47. Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Detay Yayıncılık.
 48. Miciak, A. R., ve Shanklin, W. L. (1994). Choosing Celebrity Endorsers. Marketing Management, 3(3), 50.
 49. Mitchell, A. A., ve Olson, J. C. (1981). Are Product Attribute Beliefs The Only Mediator of Advertising Effects on Brand Attitude?. Journal of Marketing Research, 18(3), 318-332.
 50. Mowen, J. ve Minor, M. (1998). Consumer Behavior. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall
 51. Obermiller, C., ve Spangenberg, E. R. (1998). Development of A Scale To Measure Consumer Skepticism Toward Advertising. Journal of Consumer Psychology, 7(2), 159-186. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0702_03
 52. Öztürk, D., ve Tekin, M. (2020). Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-27. https://dergipark.org.tr/en/pub/uiibfd/issue/55768/738385
 53. Peterson, R. A., ve Kerin, R. A. (1977). The Female Role in Advertisements: Some Experimental Evidence. The Journal of Marketing, 59-63. https://doi.org/10.1177/002224297704100407
 54. Pornpitakpan, C. (2004). The persuasiveness of source credibility: A critical review of five decades' evidence. Journal of applied social psychology, 34(2), 243-281. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2004.tb02547.x
 55. Puccinelli, N. M., Chandrashekaran, R., Grewal, D., ve Suri, R. (2013). Are Men Seduced By Red? The Effect of Red Versus Black Prices On Price Perceptions. Journal of Retailing, 89(2), 115-125. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2013.01.002
 56. Putrevu, S., ve Lord, K. R. (1994). Comparative And Noncomparative Advertising: Attitudinal Effects Under Cognitive And Affective İnvolvement Conditions. Journal of advertising, 23(2), 77-91. https://doi.org/10.1080/00913367.1994.10673443
 57. Raju, S., Rajagopal, P., ve Unnava, H. R. (2002). Attitude Toward A Comparative Advertisement: The Role of An Endorser. ACR North American Advances.
 58. Rashid, M. Z. A., Nallamuthu, J., ve Sidin:M. (2002). Perceptions of Advertising And Celebrity Endorsement İn Malaysia. Asia Pacific Management Review, 7(4), 535-553.
 59. Rodriguez, K. P. (2008). Apparel Brand Endorsers And Their Effects On Purchase İntentions: A Study Of Philippine Consumers. Philippine Management Review, 15. https://pmr.upd.edu.ph/index.php/pmr/article/view/160
 60. Sawang, S. (2010). Sex Appeal in Advertising: What Consumers Think. Journal of Promotion Management, 16(1-2), 167-187. https://doi.org/10.1080/10496490903578832
 61. Scott, L. M., ve Batra, R. (Eds.). (2003). Persuasive imagery: A consumer response perspective. Routledge.
 62. Sharma, P., ve Gupta, P. (2015). Semiotic Analysis of Indian Television Advertisements and its Impact on Consumers: An Exploratory Study (Analyse Sémiotique De Télévision Indienne: Publicité Et Son Impact Sur Les Consommateurs: Une Étude Exploratoire). Journal for Communication Studies, 1(15). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2644257
 63. Singh, R. P., ve Banerjee, N. (2018). Exploring The İnfluence of Celebrity Credibility On Brand Attitude, Advertisement Attitude And Purchase İntention. Global Business Review, 19(6), 1622-1639. https://doi.org/10.1177/0972150918794974
 64. Sonkusare, G. (2013). Impact of Television Advertising On Buying Behaviour of Women Consumers’[With Special Reference To FMCG Products] Chandrapur City. International Journal of Business and Management Invention, 2(3), 31-38.
 65. Stang, D. J. (1975). Effects Of " Mere Exposure" On Learning And Affect. Journal of Personality And Social Psychology, 31(1), 7. https://doi.org/10.1037/h0076165
 66. Stefko, R., Tomkova, A., Kovalova, J., ve Ondrıjova, I. (2021). Consumer Purchasing Behaviour and Neuromarketing in The Context of Gender Differences. Journal of Marketing Research and Case Studies, 1(11). https://doi.org/10.5171/2021.321466
 67. Sugiarto, C., ve De Barnier, V. (2013). Sexually Appealing Ads Effectiveness On Indonesian Customers. European Journal of Business and Management, 5(9), 125-135. https://core.ac.uk/download/pdf/234624693.pdf
 68. Sun, Y., Lim, K. H., Jiang, C., Peng, J. Z., ve Chen, X. (2010). Do Males And Females Think İn The Same Way? An Empirical İnvestigation On The Gender Differences İn Web Advertising Evaluation. Computers in Human Behaviour, 26(6), 1614-1624. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.06.009
 69. Şener, G., ve Uztuğ, F. (2012). Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi İle Ahlaki Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 153-168.
 70. Thiyagarajan, S., Shanthi, P., ve Naresh, G. (2012). Viewers' Perception Of Tv Ads: The Role Of Sex Appeal. Psychology Research, 2(8), 452. http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/56b40428c5002.pdf
 71. Till, B. D., ve Busler, M. (1998). Matching Products With Endorsers: Appealsiveness Versus Expertise. Journal of Consumer Marketing, 15(6), 576-586. https://doi.org/10.1108/07363769810241445
 72. Toker, A., ve Sulak, H. (2020). Reklam Filmlerinde Kullanılan Çekicilik Türleri ve Tüketiciler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(Ek), 117-133. https://doi.org/10.21076/vizyoner.727107
 73. Trivedi, R. H., ve Teichert, T. (2021). Consumer Reactions To Nudity in Print Advertising: Comparing Same‐Gender And Opposite‐Gender Effects. Psychology ve Marketing, 38(5), 819-833. https://doi.org/10.1002/mar.21471
 74. Turley, L. W., ve Shannon, J. R. (2000). The İmpact And Effectiveness of Advertisements in A Sports Arena. Journal of Services Marketing, 14(4), 323-336. https://doi.org/10.1108/08876040010334547
 75. Uğur, İ. (2007). Televizyon Reklamlarında Mizahın Kullanımı (Yayımlanmamış doktora tezi). Konya Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 76. Yağcı, M. İ., ve İlarslan, N. (2010). Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 138-155. https://dergipark.org.tr/en/pub/doujournal/issue/66662/1043034
 77. Zengin, R. B. (2019). Hedonik Tüketim Değerlerinin ve Fiyatın Kozmetik Ürün Tüketicileri Üzerindeki Etkisi. (Doktora tezi). Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.
 78. Zengin, Z. H. (2019). Kadınların Satın Alma Davranışları Kozmetik Ürünlerin Pazarlanması Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, https://hdl.handle.net/20.500.12415/2818
 79. Zhang, Y. (1996). Responses To Humourous Advertising: The Moderating Effect of Need For Cognition. Journal of Advertising, 25(1), 15-32. https://doi.org/10.1080/00913367.1996.10673493