Vol. 3 No. 1 (2018): Turkish Journal of Marketing
Articles

DIFFERENCES BETWEEN GENERATIONS TO DEMOGRAPHICS OF CONDUCT HEDONIC CONSUMPTION: KASTAMONU PROVINCE ON THE CENTRAL DISTRICT OF RESEARCH

Merve ILĞAZ
Kastamonu University

Published 04/18/2018

Keywords

 • Hedonik Tüketim,
 • Faydacı Tüketim,
 • X kuşağı,
 • Y kuşağı,
 • Tüketici Davranışları
 • Hedonic Consumption, Utility Consumption, Generation X, Generation Y, Consumer Behavior

How to Cite

ILĞAZ, M. (2018). DIFFERENCES BETWEEN GENERATIONS TO DEMOGRAPHICS OF CONDUCT HEDONIC CONSUMPTION: KASTAMONU PROVINCE ON THE CENTRAL DISTRICT OF RESEARCH. Turkish Journal of Marketing, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.30685/tujom.v3i1.25

Abstract

Consumption of hedonic and utilitarian shopping habits of consumers generation the purpose of this study is linked to examine whether. The region where individuals live or grow consumer behavior, economic status, social environment, basic needs varies according to varies according to factors such as age group or fashion. Utilitarian consumption, consumers also product, service, or idea to focus on the functional characteristics of concrete. Consumers in hedonic consumption of product, service, or idea, which are created prestige, respect, and focuses on emotions like be liked. Research also generation X and generation Y, according to hedonic and utilitarian consumer behavior is to examine consumers, although the difference between will be shown. Generation x-born 1965-1980 generation between the dates of covers, and covers generation Y born between 1981-2000 years. After these two generations, generation Z will not be taken to examine the incoming. The research was carried out in Kastamonu province and 250 questionnaires were distributed to consumers of X and Y belts residing in Kastamonu with 8 demographics and 20 questions using 5 likert scale. The obtained data were analyzed with SPSS 20 program and the findings were obtained.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Aktaran. Açıkalın, S., Yaşar, M. ??Hedonik ve FaydacıTüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma??, The Journal of International Social Research 10/48 (2017), 571.
 2. Aydın, S. ??Hedonik Alışverişin Cinsiyet, Gelir ve Yerleşim Büyüklüğüne Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma??, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15/3 (2010), 436
 3. Babacan, M. ??Hedonik Tüketim ve Özel Günler Alışverişine Yansıması??, 6.Ulusal Pazarlama Kongresi, (2001) 97-101
 4. Bakırtaş, H. ve Divanoğlu,S.U. ??The Effect Of Hedonic Shopping Motivation On Consumer Satisfaction And Consumer Loyalty??, International Journal of Asian Social Science, 3/7(2013), 1524.
 5. Çakmak, A.Ç. ve Çakır, M. ??12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Şehir Merkezinde Bir Araştırma??, Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1/4 (2012), 187.
 6. Demir, Ş.Ş. ve Kozak, M. (2013). Tüketici Davranışları. Ankara: Detay Yayıncılık., 41-75.
 7. Durmuş, N. (2013). Nüfuz, İktidar, Servet ve Lüks Tüketim: Anadolu Selçuklularında Siyasal Nüfuz, Güç ve Otorite İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 17-31.
 8. İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2013). Tüketici Davranışları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.,5.
 9. Onurlubaş, E. ??Determining The Factors That Affect Hedonic Consumption??, Turkish Studies International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/15 (2015), 694.
 10. Öz, M. Ve Mucuk, S. ??Tüketici Satın Alma Davranışı Kapsamında Hedonik (Hazcı) Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi??, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 1/2 (2015), 39.
 11. Özdemir, Ş., Yaman, F. ??Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma??, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2/2 (2007) 81-83
 12. Aktaran. Ünal, S. ve Ceylan, C. ??Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma??, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21/2 (2008), 267-268.
 13. Hız, G., Kızgın, Y. ??Gelire Göre Lüks ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi İle Belirlenmesi??, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/1 (2011), 43.