Vol. 3 No. 3 (2018): Turkish Journal of Marketing
Articles

SOCIAL MEDIA ADDICTION: A STUDY ON HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS

Merve ILĞAZ
Kastamonu University

Published 2019-01-08

Keywords

 • Sosyal Medya,
 • Bağımlılık,
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Social Media,
 • Addiction,
 • Social Media Addiction

How to Cite

ILĞAZ, M. (2019). SOCIAL MEDIA ADDICTION: A STUDY ON HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS. Turkish Journal of Marketing, 3(3), 238-257. https://doi.org/10.30685/tujom.v3i3.60

Abstract

Addiction is different than habit ,It is a condition that affects person's life either materially or spiritually, which may result in aggression, and disturbing the person?s life in case of being away from the phenomenon or object that the person is connected. Addiction has become widespread in many individuals, especially among young people, and has reached dangerous dimensions. Internet which is one of the greatest developments of the age that we are living, and because of that improvement social media became more popular. Addiction has started to show itself on social media. Social media; is an internet portal where people can create digital contents from photos, videos or articles and share their  ideas freely. Social media addiction is a type of behavioral addiction that results in excessive use. Social media addiction has been identified as the subject of research due to the small number of studies in the literature and the fact that there is a new type of addiction. The purpose of the research is to measure the level of social media addiction and determine their differences according to demographic characteristics. For this purpose, a certain number of demographics and 41 5-point Likert scale questions were directed to 309 high school and university students. The obtained data were subjected to the necessary tests through the SPSS 20 statistical program. Based on the results of the test, the level of social media addiction has increased and according to usage purposes, it has been changed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Benli, T., Karaosmanoğlu, K., & Taş, Ö. (2017). Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları. BMIJ, 5(4), 235-256.
 2. Benli, T. ve Kızgın, Y. (2002). Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla İli Örneği. Mevzuat Dergisi, 5(52), 3?15.
 3. Boyd, D.M. ve Ellison, N.B. (2008) Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, Journal of Computer ? Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 4. Ceyhan, E. (2008) Ergen Ruh Sağlığı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116.
 5. Constantinies, E. ve Fountain, S.J. (2008) Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Issues, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), 231-244.
 6. aktaran Çalışkan, M. ve Mencik, Y. (2015) Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya, Akademik Bakış Dergisi, 50, 254-277.
 7. Eldeniz, L. (2010). İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul: Alfa.
 8. Gümüş, N., Zengin, H., & Geçti, F. (2013). Sosyal Medya Uygulamalarının Marka Denkliğine Etkisi: Facebook Üzerine Bir Araştırma. Sakarya İktisat Dergisi, 2(6), 107-139.
 9. Günüç, S. & Kayri, M., (2009). The Adaptation of Internet Addiction Scale Into Turkish: The Study of Validity And Reliability. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 157-175.
 10. Hamamcı, E. (2015). ??Televizyon ve Sosyal Medya İlişkisi??. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 11. Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32(1), 151-176.
 12. Hız, G. ve Kızgın, Y. (2011). Gelire Göre Lüks Ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi İle Belirlenmesi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ 1(1), 42-62.
 13. İpek, S. U. C. U. (2012). SOSYAL MEDYA OYUNLARINDA GERÇEKLİK OLGUSUNUN YÖN DEĞİŞTİRMESİ: SMEET OYUNU ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(3), 55-88.
 14. Kavak, K. (2013). Dunning-Kruger Sendromu Kıskacında Muhafazakâr Politika. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi, Makale, (6), 1-18.
 15. Kırık, A. M., Çetinkaya, A., Şahin & Ö. E. (2014). A research on social and political use of social media in Turkey. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2(4), 49-60.
 16. Kızgın, Y. (2008). Genç GSM abonelerinin operatör seçimlerini etkileyen değişkenlerin konumlandırılması üzerine bir alan araştırması: Muğla Üniversitesi öğrencileri örneği. Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi, 10, 134?152.
 17. Kızgın, Y. (2010). Meslek Yüksekokullarında Eğitim Hizmetleri Pazarlamasında İnternete Uzaktan Eğitimin Durumu İle İlgili Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(542), 81-90.
 18. Kizgin, Y. Karaosmanoglu, K., Hiz, G., & Benli, T. (2013). A Field Study on the Determination of the Credit Card Users? Awareness of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case. International journal of Business and Management, 8(23), 13-29.
 19. Nihat, K. Ö. S. E. (2016). Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yaşam Doyumuna Etkisi, Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, (4)1, 58-65.
 20. Ofcom Office of Communications (2008). Social Networking A Quntitative and Qualitative Research Report Into Attitudes, Behaviours and Use, Reserch Document, Publication Date: 2 April 2008, 1(69), 1-4.
 21. O'Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). Clinical Report?The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. Pediatrics, 127(4), 800-804.
 22. Otrar, M. ve Argın, F.S. (2014) Ergenlerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının Çok Boyutlu İncelenmesi, Journal of Education and Humanities: Theory and Practice, (10), 3-22.
 23. Terzi, O. & Kızgın, Y. (2017). Mobil Pazarlama Uygulamalarının Y Kuşağı Açısından Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19(40), 199?219.
 24. Uluç, G ve Yarcı, A. (2017) Sosyal Medya Kültürü, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 52, 88-102.
 25. Ünal, A.T. (2015). ??Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma??, Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 26. Zorbaz, O. (2013). ??Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi??, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.