Özet

Bu çalışmanın temel amacı, borsada faaliyette bulunan yatırımcılar ile hizmet satın aldıkları aracı kurumlar arasındaki ilişkinin algılanan risk ve güven bağlamında incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, Kayseri'de borsa ile ilgilenen bireyler üzerinde anket yöntemi ile ihtiyaç duyulan veriler toplanmıştır. Toplam 241 anket dikkate alınarak analizler uygulanmıştır. Analizler SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, algılanan risk değişkeninin alt boyutlarından olan performans riskinin güven üzerinde anlamlı ve negatif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, algılanan riskin diğer alt boyutlarının (finansal risk, sosyal risk, fiziksel risk, psikolojik risk ve zaman risk) güven üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.